แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายนักศึกษา (แบบฟอร์มกลางใช้ได้ทุกชั้นปี) New 
 ขอเชิญครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 กำหนดการกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship I) วันที่ 10 มีนาคม 2564
 หนังสือขออนุญาตโรงเรียน เรื่อง “ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม” (10 มีนาคม 2564) ส่งโรงเรียนละ 1 ฉบับ
 หนังสือขออนุญาตโรงเรียน เรื่อง “ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม” (10 มีนาคม 2564) เฉพาะโรงเรียนสาธิต มจษ.
 ประกาศการส่งแบบประเมิน การส่งสรุปเวลาฝึกฯ และการส่งงานฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2563
 แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง Internship 2 ภาคเรียนที่ 2/2563
 แบบสรุปผลการฝึกประสบการณ์ , แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียนที่ 2/2563
 หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2563 lnternship 2
 หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2563 (Practicum II) รอบชดเชย
 แบบสรุปการลา/ขาด/สาย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 ( PDF ,  DOC )
 ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ส่งเฉพาะหน้า 1 , หน้า 2)  ( PDF , DOC )
 แบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (การสอนรูปแบบออนไลน์/การปฏิบัติงานออนไลน์) สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Internship) ชั้นปีที่ 5 (PDF , DOC)
 แบบบันทึกรายงานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู (Practicum) รูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (PDF , DOC)
 หนังสือขออนุญาตผู้สอน การออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู Practicum 2
 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู (Practicum) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Internship) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา  ชั้นปีที่ 3 วันที่ 28 ตุลาคม 2563
 กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู2 (Practicum II) ชั้นปีที่ 4 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2 (Internship II) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
 กำหนดการกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 (Internship I) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
 หนังสือขออนุญาตโรงเรียน เรื่อง ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม” (วันที่17-18 พฤศจิกายน 2563) ส่งโรงเรียนละ 1 ฉบับ
 หนังสือขออนุญาตโรงเรียน เรื่อง “ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม” (17-18 พฤศจิกายน 2563) เฉพาะโรงเรียนสาธิต มจษ. 
รายละเอียดการจัดทำคลิป/วีดิทัศน์/หนังสั้น ส่งงาน กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 (17 พฤศจิกายน 2563) "ส่งผลงานวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563"
 ประกาศ สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 (แบบประเมิน สรุปการฝึกฯ การส่งงาน)
 แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง Internship I ภาคเรียนที่ 1/63
 แบบสรุปผลการฝึกประสบการณ์ , แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ Internship I ภาคเรียนที่ 1/63
 แบบสรุปการลา/ขาด/สาย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 (PDF , DOC)
 กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 ชั้นปีที่5 (วันที่ 2 กันยายน 2563)
 ประเด็นการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 (วันที่ 2 กันยายน 2563)
 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร ค.บ. 4 ปี) รหัส 62 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (วันที่ 3 กรกฎาคม 2563)
 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร ค.บ. 4 ปี) รหัส 62 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (วันที่ 3 กรกฎาคม 2563)
 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร 4 ปี) รหัส 62 และฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) รหัส 61  (สาขาวิชาภาษาจีน)
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 26 มิ.ย. 63
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 24 มิ.ย. 63 รหัส 61 และรหัส 62 (สาขาวิชาภาษาจีน)
 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) หลักสูตร ค.บ.5 ปี (26-06-63)
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฯ (รูปแบบออนไลน์) (17-6-63)
 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
 ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
 กำหนดการประชุมอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 2 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. 4 ปี (12-06-63)
 ขอเลื่อนการจัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (01-04-63)
หนังสือขอเชิญครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (01-04-63)
หนังสือแจ้งโรงเรียน ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship 2) (14-02-63)
กำหนดการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship 2) (14-02-63)
ประกาศ แจ้งกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship 2) ภาคเรียน 2-2562 (14-02-63)
ประกาศ แจ้งการส่งงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship 2) ภาคเรียนที่ 2-2562 (14-02-63)
แบบประเมิน สำหรับครูพี่เลี้ยง (Internship 2) ปี 5 ภาคเรียน 2-2562 (14-02-63)
แบบประเมิน สำหรับอาจารย์นิเทศก์ (Internship 2) ปี 5 ภาคเรียน 2-2562 (14-02-63)
แบบสรุปการลา ขาด สาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2-2562 (14-02-63) (Word)
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา (14-02-63)
แผนผังการจัดนิทรรศการ (เตรียมความพร้อม 13-02-63)
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษากิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II) วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
 กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II) วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
 กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
 กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษากิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 5 วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
 หนังสือแจ้งโรงเรียน ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (วันที่ 2 ตุลาคม 2562) และกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 **ให้นักศึกษานำหนังสือไปส่งโรงเรียน 
 กำหนดการกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วันที่ 2 ตุลาคม 2562)
 ประกาศแจ้งกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วันที่ 2 ตุลาคม 2562)
 ประกาศการส่งงานอาจารย์นิเทศก์ และส่งงานให้กับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกสอน Internship I 
 แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกสอน Internship II (ค้างรุ่น)
 แบบสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 แบบประเมิน อ.นิเทศก์ (Internship I)
 แบบสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 แบบประเมิน อ.นิเทศก์ (Internship II)
 แบบสรุปการลา/ขาด ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 แผนผังการจัดนิทรรศการ (วันที่ 2 ตุลาคม 2562)
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งของนักศึกษา (วันที่ 2 ตุลาคม 2562)
หนังสือขออนุญาตโรงเรียนให้นักศึกษากลับมาสัมมนาระหว่างฝึกฯวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ประเด็นการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์ฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
แบบบันทึกตรวจเครื่องแต่งกายนักศึกษา กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์ฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ (Internship I) วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
กำหนดการ การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
กำหนดการ การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
หนังสือประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจและความร่่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
 กำหนดการประชุมสัมมนาสร้ำงความเข้ำใจและความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
กำหนดการกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
 หนังสือแจ้งโรงเรียน เรื่อง การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดการ กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship 2) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ แจ้งกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ฯ (In 2) ปี 5 ภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศ การส่งงานให้อาจารย์นิเทศก์ และฝ่ายฝึกประสบการณ์ ปี 5 ภาคเรียนที่ 2/2561
แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง (Internship 2) ปี 5 ภาคเรียน 2/2561
แบบประเมิน สำหรับอาจารย์นิเทศก์ (Internship 2) ปี 5 ภาคเรียน 2/2561
แบบประเมิน สำหรับอาจารย์นิเทศก์ (Internship 1) ปี 5 ภาคเรียน 2/2561 (เฉพาะค้างรุ่น In1)
 แผนผังการเตรียมจัดนิทรรศการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
แบบสรุปการลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 5 (ส่งเป็นโรงเรียน)
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดการ กิจกรรมสัมมนาหลังเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ปี 3 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
 สมุดบันทึก EDUC4802 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Professional Teaching Practicum 2) (doc) (pdf)