การประเมินการใช้ Kahoot Program ในการจัด การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายการสอนทางไกล Telemedicine
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
การพัฒนาการสอนวิชา “การพัฒนาหลักสูตร” สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Development of Instruction in Curriculum Development Course for Graduate Students of Faculty of Education. Silpakorn University
การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีการสอนวิทยาศาสตร์ Developing Technological Pedagogical Content Knowledge in Science Teaching
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเรียนรายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เรื่อง เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมและการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังความคิด A STUDY OF LEARNING RESULTS OF STUDENT STUDYING INCLUSIVE EDUCATION COURSE TITLED CLASSROOM INSTRUCTIONAL TECHNIQUE AND BEHAVIORAL MANAGEMENT THROUGH COOPERATIVE LEARNING AND MIND MAPPING
 การพัฒนาความสามารถในการสร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท (A Development of Teachers' Ability to Develop Instruction Media Using Augmented Reality Technologyfor Secondary School Teachers in Chai Nat)
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
 เกม : นวัตกรรมเพื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
Augmented Reality : เติมชีวิตให้สื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา
Logbook : บันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะเชิงคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในกรุงเทพมหานคร
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan)