กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

การประกวด "ฑูตจันทรา กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน"

การประกวด "ฑูตจันทรา กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน"

รางวัลคนดีศรีจันทรเกษม ประเภทนักศึกษา

การประกวดเรียงความเทิดพระเกียรติ ร.9

การประกวดเรียงความเทิดพระเกียรติ ร.9

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”

การแข่งขันกีฬาลีลาศ " The 9 th King's cup Thailand Open 2018 WDSF Standard&Latin"

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการความร่วมมือ การผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โดยได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการความร่วมมือ การผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โดยได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการความร่วมมือ การผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โดยได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู กรุงเทพมหานครผู้สอน โครงการค่ายปิดเทอมหรรษา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาการแข่งขันกีฬายูยิตสูวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 CRU QA Day 6 th "๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดีด้วยศาสตร์พระราชา"


การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งถิ่นไทย ระดับอุดมศึกษาพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยการประกวดการเล่านิทานอาเซียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลเกมส์"การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลเกมส์"การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลเกมส์"รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่น in category : ballroom College Noviceรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง รุ่น in category : College Beginner Waltzรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง college beginner C- R ประเภท Latin จังหวะ chachacha , rumba รางวัลคนดีศรีจันทรเกษม ประเภท "นักศึกษาดีศรีจันทรเกษม"รางวัล "ชนะเลิศผลงานคุณภาพ" วันประกันคุณภาพการศึกษา QA Day ครั้งที่ 5