การประกวดเรียงความเทิดพระเกียรติ ร.9

การประกวดเรียงความเทิดพระเกียรติ ร.9

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”

การแข่งขันกีฬาลีลาศ " The 9 th King's cup Thailand Open 2018 WDSF Standard&Latin"

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการความร่วมมือ การผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โดยได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการความร่วมมือ การผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โดยได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการความร่วมมือ การผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โดยได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู กรุงเทพมหานครผู้สอน โครงการค่ายปิดเทอมหรรษา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาการแข่งขันกีฬายูยิตสูวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 CRU QA Day 6 th "๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดีด้วยศาสตร์พระราชา"


การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งถิ่นไทย ระดับอุดมศึกษาพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยการประกวดการเล่านิทานอาเซียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลเกมส์"การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลเกมส์"การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลเกมส์"รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่น in category : ballroom College Noviceรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง รุ่น in category : College Beginner Waltzรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง college beginner C- R ประเภท Latin จังหวะ chachacha , rumba รางวัลคนดีศรีจันทรเกษม ประเภท "นักศึกษาดีศรีจันทรเกษม"รางวัล "ชนะเลิศผลงานคุณภาพ" วันประกันคุณภาพการศึกษา QA Day ครั้งที่ 5