อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน

มีคุณธรรม คิดเป็น ปฏิบัติได้ ก้าวไกลสู่สากล

บทความ Blog

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม