กำหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 
กําหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
กําหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561
 กําหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560
 กําหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2559
 โครงการวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5 (5th CRU QA DAY) วันที่ 26 เมษายน 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกด้านการคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 มีนาคม 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559”  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560