07-04-63 ขอเชิญบุคลากรตอบแบบสอบถาม สภาพปัญหา (Work from Home) สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 16-03-63 ประกาศ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 05-03-62 ขอเลื่อนการจัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (01-04-63)
 03-03-63 ประกาศเลื่อนการจัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 21
 26-02-63 กำหนดการเตรียมความพร้อมการวัดระดับภาษาอังกฤษ วันที่ 7-12 มีนาคม 2563
 26-02-63 กำหนดการเตรียมความพร้อมบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักศึกษา วันที่ 3-4 มีนาคม 2563
 26-02-63 กำหนดการพัฒนาบุคลิกภาพครู วันที่ 2 มีนาคม 2563 
 13-02-63 ประกาศเลื่อนวันจัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 19
 03-02-63 กิจกรรมสัมมนาหลังเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3  (07-02-63)
 31-01-63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 19
 31-01-63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 21)
 24-01-63 ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
 21-01-63 หนังสือขอเชิญครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (01-04-63)
 12-01-63 มหกรรมงานหนังสือ ARIT FAIR 2020 หัวข้อ ภาระกิจสีเขียว Green mission 20-21 มกราคม 2563

อ่านข่าวทั้งหมด