วิธีการสมัครเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

 ประกาศ เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2563
 สมัครเรียน  ++คลิก++
     (การสมัครเรียน ควร ศึกษาวิธีการชำระค่าสมัครเรียนและวิธีการรวบรวมเอกสารก่อนทำการส่งไฟล์)

 วิธีการชำระค่าสมัครเรียน  ++คลิก++
 วิธีการส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ++คลิก++

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร

 บัตรประจำตัวผู้สมัคร , หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย ( ไฟล์ Word - ไฟล์ pdf )