20-10-63 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
 20-10-63 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา  ชั้นปีที่ 3 วันที่ 28 ตุลาคม 2563
 05-10-63 รายชื่อนักศึกษาและตารางห้องสอบ IC3 รอบที่ 1-5
 05-10-63 กำหนดการโครงการฝึกอบรมและวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านไอที หลักสูตร Living Online
 02-10-63 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2 (Internship II) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
 02-10-63 กำหนดการกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 (Internship I) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
 02-10-63 หนังสือขออนุญาตโรงเรียน เรื่อง ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม” (วันที่17-18 พฤศจิกายน 2563) ส่งโรงเรียนละ 1 ฉบับ
 02-10-63 หนังสือขออนุญาตโรงเรียน เรื่อง “ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม” (17-18 พฤศจิกายน 2563) เฉพาะโรงเรียนสาธิต มจษ. 
 02-10-63 รายละเอียดการจัดทำคลิป/วีดิทัศน์/หนังสั้น ส่งงาน กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 (17 พฤศจิกายน 2563)
 25-09-63 ประกาศ สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 (แบบประเมิน สรุปการฝึกฯ การส่งงาน)
 25-09-63 แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง Internship I ภาคเรียนที่ 1/63
 25-09-63 แบบสรุปผลการฝึกประสบการณ์ , แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ Internship I ภาคเรียนที่ 1/63
 25-09-63 แบบสรุปการลา/ขาด/สาย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 (PDF , DOC)
 08-09-63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 21
 28-08-63 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม ของทุกปี
 27-08-63 รายชื่อนักศึกษาภาคในเวลาราชการ ที่ผ่านการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 26-08-63 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1-5 และผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย)
 24-08-63 ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) อาคาร 28 ชั้น 1
 10-08-63 e-mail นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 03-08-63 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการและภาคปกตินอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 03-08-63 กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 ชั้นปีที่5 (วันที่ 2 กันยายน 2563)
 03-08-63 ประเด็นการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 (วันที่ 2 กันยายน 2563)
 24-07-63 ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
 22-07-63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
 22-07-63 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายนักศึกษา (แบบฟอร์มกลางใช้ได้ทุกชั้นปี) New
 22-07-63 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร ค.บ. 4 ปี) รหัส 62 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
 21-07-63 กำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 17-07-63 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 15-07-63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคในเวลา ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนการศึกษารายปี ประจำปีการศึกษา 2563
 15-07-63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
 14-07-63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563
 08-07-63 กำหนดการ สอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 08-07-63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
 29-06-63 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (วันที่ 3 กรกฎาคม 2563)
 29-06-63 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
 26-06-63 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563
 24-06-63 ประกาศ เรื่องกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 24-06-63 กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่องแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 19
 15-06-63 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร 4 ปี) รหัส 62 และฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) รหัส 61 (สาขาวิชาภาษาจีน)
 15-06-63 ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
 15-06-63 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 26 มิ.ย. 63
 15-06-63 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 24 มิ.ย. 63 รหัส 61 และรหัส 62 (สาขาวิชาภาษาจีน)
 09-06-63 กำหนดการการปฐมนิเท
 09-06-63 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) หลักสูตร ค.บ.5 ปี (26-06-63)
 09-06-63 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 รหัส 62 หลักสูตร ค.บ. 4 ปี (24-06-63)
 09-06-63 กำหนดการประชุม อ.นิเทศก์ ครั้งที่ 2 การนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 4 ปี  (12-06-63)
 08-06-63 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
 07-06-63 ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
 01-06-63 ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
 01-06-63 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
 01-06-63 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฯ (รูปแบบออนไลน์) (17-06-63)
 28-05-63 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 26-05-63 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
 26-05-63 ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
 26-05-63 กำหนดการประชุมอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 2 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. 4 ปี (12-06-63)
 20-05-63 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
 19-05-63 ประกาศด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์จัดเส้นทางเครือข่ายหลัก (Router) ใหม่ของมหาวิทยาลัยทดแทนตัวเก่่า
 18-05-63 แบบสอบถาม ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ
 07-05-63 ประกาศ เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2563
 28-04-63 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 20-04-63 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 2 โควตา และโควตาพิเศษ ครั้งที่ 3
 16-04-63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสียง (Audio Visual LAB) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07-04-63 ขอเชิญบุคลากรตอบแบบสอบถาม สภาพปัญหา (Work from Home) สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 25-03-63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา
 18-03-63 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตาพิเศษ ครั้งที่ 2
 16-03-63 ประกาศ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 05-03-62 ขอเลื่อนการจัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (01-04-63)
 03-03-63 ประกาศเลื่อนการจัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 21
 26-02-63 กำหนดการเตรียมความพร้อมการวัดระดับภาษาอังกฤษ วันที่ 7-12 มีนาคม 2563
 26-02-63 กำหนดการเตรียมความพร้อมบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักศึกษา วันที่ 3-4 มีนาคม 2563
 26-02-63 กำหนดการพัฒนาบุคลิกภาพครู วันที่ 2 มีนาคม 2563 
 13-02-63 ประกาศเลื่อนวันจัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 19
 03-02-63 กิจกรรมสัมมนาหลังเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3  (07-02-63)
 31-01-63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 19
 31-01-63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 21)
 24-01-63 ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
 21-01-63 หนังสือขอเชิญครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (01-04-63)
 12-01-63 มหกรรมงานหนังสือ ARIT FAIR 2020 หัวข้อ ภาระกิจสีเขียว Green mission 20-21 มกราคม 2563
 17-12-62 การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการ และภาคปกตินอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 13-12-62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติปริยญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 13-12-62 เชิญชวนประกวด idea สร้างสรรค์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 Marketing Content "นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน"
 15-11-62 รายชื่อนักศึกษาคะแนนสูงสุด 12 ลำดับ โครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอที (IC3)
 01-11-62 กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
 01-11-62 กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 31-10-62 ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร
 15-10-62 การตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
 23-09-62 รายชื่อนักศึกษา และตารางห้องสอบ IC3 รอบที่ 1-5
 04-09-62 ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
 29-08-62 ทุนการศึกษา เทศโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำการศึกษา 2562 
 29-08-62 หนังสือแจ้งโรงเรียน ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (วันที่ 2 ตุลาคม 2562) และกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 **ให้นักศึกษานำหนังสือไปส่งโรงเรียน 
 29-08-62 กำหนดการกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วันที่ 2 ตุลาคม 2562)
 29-08-62 ประกาศแจ้งกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วันที่ 2 ตุลาคม 2562)
 29-08-62 ประกาศการส่งงานอาจารย์นิเทศก์ และส่งงานให้กับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 29-08-62 แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกสอน Internship I 
 29-08-62 แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกสอน Internship II (ค้างรุ่น)
 29-08-62 แบบสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 แบบประเมิน อ.นิเทศก์ (Internship I)
 29-08-62 แบบสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 แบบประเมิน อ.นิเทศก์ (Internship II)
 29-08-62 แบบสรุปการลา/ขาด ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 29-08-62 แผนผังการจัดนิทรรศการ (วันที่ 2 ตุลาคม 2562)
 29-08-62 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งของนักศึกษา (วันที่ 2 ตุลาคม 2562)
 29-08-62 ทุนการศึกษา เทศโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำการศึกษา 2562 
 26-08-62 ทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่มเติมทุกคณะทุกสาขาวิชา วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 
 23-08-62 รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ทุนการศึกษารายปี และทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ ประจำปีการศึกษา 2562
 08-08-62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 20)
 01-08-62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18
 31-07-62 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 26-07-62 นักศึกษาชั้นปี 1 ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ได้ที่อาคาร 28 วันที่ 14,15,16,18 สิงหาคม 2562  
 19-07-62 แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
 18-07-62 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
 18-06-62 รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ FM ปลายภาคเรียนที่ 2/2561
 18-06-62 (ขยายวัน) อบรมปรับพื้นฐาน การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาใหม่)
 12-06-62 กำหนดการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 30-05-62 รับสมัครนักศึกษาภาคในเวลา เพื่อขอรับทุนการศึกษา "ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์" เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2562
 22-05-62 สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาใหม่)
 17-05-62 กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 14-05-62 "ใจดีให้ยืม...น๊านนาน" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้ !! สำหรับนักศึกษาภาคปกติในช่วงปิดเทอม ยืม 15 พ.ค. 62-คืน 15 ส.ค. 62
 08-05-62 ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 08-05-62 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
 25-04-62 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
 25-04-62 กำหนดการ การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
 25-04-62 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
 25-04-62 กำหนดการ การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
 03-04-62 หนังสือประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจและความร่่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
 03-04-62 กำหนดการประชุมสัมมนาสร้ำงความเข้ำใจและความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
 03-04-62 กำหนดการกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
 14-02-62 รายชื่อและลำดับที่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 13-02-62 กำหนดส่งรูปภาพบัณฑิต เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 12-02-62 กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 04-02-62 การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 29-01-62 กำหนดการรับจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 10-01-62 หนังสือแจ้งโรงเรียน เรื่อง การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 10-01-62 กำหนดการ กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship 2) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 10-01-62 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 10-01-62 กำหนดการ กิจกรรมสัมมนาหลังเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ปี 3 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
 07-01-62 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
 02-01-62 ขยายเวลาการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหารและอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
 12-12-61 กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(ภาคปกติในเวลาราชการ และภาคปกตินอกเวลาราชการ)
 04-12-61 ทุนการศึกษา กองทุนฝึกหัดครูมัธยม - จันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2561
 27-11-61 กำหนดการโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาชั้นตรีประจำปี 2561
 22-11-61 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II) วันที่ 20 ธันวาคม 2561
 22-11-61 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา การปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II) วันที่ 20 ธันวาคม 2561
 20-11-61 ขอเชิญชวนบุคลากร ร่วมเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561 “จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาในร่ม
 16-11-61 กำหนดการโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาชั้นตรีประจำปี 2561
 26-10-61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 19
 16-10-61 การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2 (Internship II) วันศุกร์ที่  26 ตุลาคม  2561
 16-10-61 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) วันศุกร์ที่  26 ตุลาคม  2561
 09-10-61 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 28-09-61 กำหนดการโครงการฝึกอบรมและวัดมาตรฐานความรู้ด้านไอที (IC3) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาคในเวลาราชการ
 18-09-61 ขอเชิญชมคอนเสิร์ตวิถีชาวร็อก CRU Musical Crossroad วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ฟรี!!
 17-09-61 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
 17-09-61 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 17-09-61 สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอแจ้งวันและเวลาสอบของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์ ที่ยกเลิกการสอบเมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561
 13-09-61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพ (กลุ่ม) พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 11-09-61 กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
 21-08-61 กำหนดการแข่งขัน "คีตะมวยไทย" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม
 10-08-61 ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 02-08-61 กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 61
 02-08-61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 19)
 01-08-61 ผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 (ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล) ให้ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระหว่างวันที่ 1-13 สิงหาคม 2561
 23-07-61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศา รุ่นที่ 17
 23-07-61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ากิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) ในเด็กปฐมวัย วันที่ 25 - 26 กรกฏาคม 2561
 06-07-61 ประกาศรับสมัครอบรมฟรี กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำวิจัยสำหรับครูพลศึกษา
 05-07-61 สาขาวิชาพลศึกษา ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
 05-07-61 สาขาวิชาพลศึกษา ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกระบี่กระบอง ในวันที่ 5 กันยายน 2561
 16-06-61 ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 13-06-61 สอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561
 01-06-61 กำหนดการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 24-05-61 การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 23-05-61 สำนักวิทยบริการฯ จัดโปรดีๆ " ใจดีให้ยืมน๊านนาน "
 23-04-61 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 17
 19-04-61 รับสมัครอบรมภาษาขแมร์และภาษาเมียนมาสำหรับบุคคลทั่วไป
 19-04-61 เชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าอบรมอาชีพ หลักสูตรการบิดลูกโป่งแฟนซี
 08-03-61 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นครูสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5
 
30-01-61 กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2559
 24-01-61 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบ EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
 16-01-61 หนังสือขออนุญาต นักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมครูคืนถิ่น วันที่ 17 มกราคม 2561
 
15-01-61 ขอให้นักศึกษาที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ในวันที่ 20-21 27-28 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารพร้อมนำไปในวันที่อบรมด้วย
 11-01-61 ประกาศเปิดรับสมัครลงทะเบียนฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 25-12-60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ( รุ่นที่ 18 )
 22-12-60 การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
 22-12-60 กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559
 08-12-60 รายชื่อและลำดับที่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ. 2560
 08-12-60 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่1)
 08-12-60 กองทุนฝึกหัดครูมัธยม-จันทรเกษม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 14-09-60 งานพิธีเทศน์มหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 14-09-60 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
 22-08-60 แจ้งปิดระบบโทรศัพท์ IP Phone ชั่วคราว ในวันที่พุธ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป
 18-08-60 เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2560
 16-08-60 กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1
 01-08-60 แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับที่ 2
 27-07-60 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560
 25-07-60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ (New Teaching Model)
 25-07-60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ ( รุ่นที่ 16 )
 20-07-60 กำหนดการเข้าสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ)
 18-07-60 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
 17-07-60 กำหนดการขอรับทุนการศึกษา แบบรายปี ประจำปีการศึกษา 2560
 17-07-60 ขอให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้ารับการตรวจสุขภาพ
 17-07-60 กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
 17-07-60 แบบประเมินโครงการพัฒนา CRU-Model สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
 05-07-60 ประกาศรายชื่อและหนังสือขออนุญาตมาราชการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญวันที่ 12 - 14 กรกฏาคม 2560
 03-07-60 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ (New Teachiing Model) วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2560
 30-06-60 ประกาศรายชื่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 23-06-60 หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรของท่านเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเต้นรำพื้นเมือง "Folk dance workshop"
 23-06-60 หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรของท่านเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์
 20-06-60 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญวันที่ 12 - 14 กรกฏาคม 2560
 20-06-60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานไฟฟ้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560 จำนวน 1 งาน
 16-06-60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน - ไฟฟ้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560 จำนวน 1 งาน
 14-06-60 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษา (STEM Education)สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560
 13-06-60 ขอเชิญเข้าร่วม "การอบรมสวัสดิการ จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"
 13-06-60 กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
 06-06-60 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
 01-06-60 กำหนดการรับจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชการทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2560
 23-05-60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงผ้าเพดาน - ไฟฟ้า โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปี 2560 จำนวน 1 งาน
 23-05-60 แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปี 2560
 22-05-60 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 22-05-60 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 2-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 15-05-60 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1 (Internship I)
 27-04-60 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
 24-04-60 รายชื่อนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเกิน ให้ติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 15 วันนับจากวันประกาศ
 20-04-60 ร่วมบริจาคสิ่งของโครงการจิตอาสาบ้านราชาวดี ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 เมษายน 2560 
 20-04-60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17
 20-04-60 ประกาศรายชื่อกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยสื่อเคลื่อนไหว
 20-04-60 ประกาศรับสมัครกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยสื่อเคลื่อนไหว จำนวน 45 ท่าน
 19-04-60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การแต่งตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 07-04-60 รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu