ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
Asst.Prof.Dr.Kasemsri Asawasripongtorn

ประธาน
President

 

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Asst.Prof.Dr.Nutthakorn Papan

รองประธาน
Vice President

รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ
Assoc.Prof.Dr.Preeya Boonyasiri

ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary

ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
Dr. Krasak Jitsanguan

ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary

นางสาวกรรณิการ์ บารมี
Miss Kannika Baramee

ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary

ผศ.ดร.กิดานันท์ ชำนาญเวช
Asst.Prof.Dr.Kidanan Chumnanvech

กรรมการ
Committee

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Asst.Prof.Dr.Thitiwas Sukpom

กรรมการ
Committee

ว่าที่ ร.ต.ปิยะปทีป แสงอุไร
Acting Sub Lt.Piyapatib Seanguari

กรรมการ
Committee

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
Miss Kamolwan Angsrisuraporn

กรรมการ
Committee

นางสาวกชพร ยอดจัตุรัส
Miss Kotchaporn Yodjatturas

เลขานุการ
Secretary