นายกัณฐ์ชงฆ์ จตุเทน
Mr.Khanchong Jatutan

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2006
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายเฉลิมศักดิ์ อ่อนอินทร์
Mr.Chalermsak Onin

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2122
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวจารุวรรณ ช่างชุบ
Miss Jaruwam Changchub

General Service Officer
พนักงานธุรการ

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2008
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายกฤษณ์ จินนะกูล
Mr.Krit Jinnakun

Audio-Visual Officer
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2215
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนิภาพร สิงหรัตน์
Miss Nipapon Singharat

General Service Officer
เจ้าหน้าที่ธุรการ

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2019
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.