อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง
Dr.Piyapron Techaraungrong

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Lecturer in of Digital technology for Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2120
fanpage : 
https://piyapron-t.home.blog/

ผศ.ดร.ณัฐญา นาคะสันต์
Asst.Prof.Dr.Nutaya Nakasan

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Lecturer in of Digital Technology for Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2210
fanpage : 
https://nutaya-n.home.blog/

ผศ.ดร.ชวนิดา สุวานิช
Asst.Prof.Dr.Chawanida Suwanich

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Lecturer in of Digital Technology for Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2218
fanpage : 
https://chawanida-s.home.blog/

ผศ.ศุภรางค์ เรืองวานิช
Asst.Prof.Supparang Ruangvanich

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Lecturer in of Digital Technology for Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2120
fanpage :

อาจารย์ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
Miss Patsaraporn Somboonsak

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Lecturer in of Digital Technology for Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2120
fanpage :

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง
Dr.Piyapron Techaraungrong

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
Head of Digital Technology for Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2120
fanpage : 
https://piyapron-t.home.blog/

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Asst.Prof.Dr. Nutthakorn Papan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
Lecturer in Digital Technology for Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2209
fanpage : https://nutthakorn-p.home.blog/

ผศ.ดร.ณัฐญา นาคะสันต์
Asst.Prof.Dr.Nutaya Nakasan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
Lecturer in Digital Technology for Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2210
fanpage : 
https://nutaya-n.home.blog/

ผศ.ดร.ชวนิดา สุวานิช
Asst.Prof.Dr.Chawanida Suwanich

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
Lecturer in Digital Technology for Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2218
fanpage : 
https://chawanida-s.home.blog/

ผศ.ศุภรางค์ เรืองวานิช
Asst.Prof.Supparang Ruangvanich

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
Lecturer in Digital Technology for Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2120
fanpage :

อาจารย์ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
Miss Patsaraporn Somboonsak

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
Lecturer in Digital Technology for Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2120
fanpage :