เอกสารคณบดี

กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แนวทางการดำเนินงานของ มรภ. เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
รู้จักไทยแลนด์ 4.0 กันเถอะ

ฝ่ายบริหารและธุรการ

รายงานประจำปี 2562 คณะศึกษาศาสตร์  e-book
 รายงานประจำปี 2561 คณะศึกษาศาสตร์  e-book
รายงานประจำปี 2560 คณะศึกษาศาสตร์  e-book
 รายงานประจำปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์  e-book
 รายงานประจำปี 2558 คณะศึกษาศาสตร์  e-book
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560

ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

 แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
แผนวิจัย
แผนปฏิบัติราชการ
แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนบริการวิชาการ
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนการผลิตบัณฑิต
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนานักศึกษา
แผนกายภาพ
แผนการให้บริการและจัดกิจกรรมนักศึกษา
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการความรู้
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 การจัดการเรียนรู้และงานวิจัยเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
การประเมินผลที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu