เอกสารคณบดี

กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แนวทางการดำเนินงานของ มรภ. เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
รู้จักไทยแลนด์ 4.0 กันเถอะ

ฝ่ายบริหารและธุรการ

รายงานประจำปี 2562 คณะศึกษาศาสตร์  e-book
 รายงานประจำปี 2561 คณะศึกษาศาสตร์  e-book
รายงานประจำปี 2560 คณะศึกษาศาสตร์  e-book
 รายงานประจำปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์  e-book
 รายงานประจำปี 2558 คณะศึกษาศาสตร์  e-book

ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
แผนวิจัย
แผนปฏิบัติราชการ
แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนบริการวิชาการ
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนการผลิตบัณฑิต
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนานักศึกษา
แผนกายภาพ
แผนการให้บริการและจัดกิจกรรมนักศึกษา
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการความรู้
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 การจัดการเรียนรู้และงานวิจัยเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
การประเมินผลที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu