238-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตาพิเศษ ครั้งที่ 2
 215-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
209-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและสมุดบันทึกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
 176-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
175-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม)
174-2563 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์นิเทศก์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
143-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
142-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
141-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
140-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
131-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (เพิ่มเติม)
 110-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
057-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
056-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
042-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
041-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
040-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
033-2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
030-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "เทา-เหลืองเกมส์" ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2562
025-2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
024-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
018-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
016-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครนักเรียน การประเมินพัฒนาการและวัดความพร้อมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2563
 014-2563  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประชุมอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 1
013-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดี่เด่น ประจำปี พ.ศ. 2562