brazzers - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - xhamster - hd porno - xnxx - sex geschichten - youporn - xhamster - sex stories - xnxx - xnxx - brazzers - xhamster - xhamster - brazzers - porno - sex stories - xhamster - pornhub - redtube - xnxx - youporn - xvideos - xnxx - xnxx - xvideos - hd porno - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - porno - xvideos - pornos - porno - sex geschichten - sex geschichten - erotische sex - sex geschichten - sex stories - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - xnxx - xnxx - xnxx - xhamster - xhamster - pornhub - pornhub - pornhub - pornhub - youporn - youporn - youporn - youporn - youporn - redtube - redtube - brazzers - redtube - redtube - hd porno - hd porno - xvideos - youporn - youporn - xvideos - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - brazzers - redtube - redtube - porno - porno - porno - porno - porno - pornhub - hd porno - hd porno - brazzers - brazzers1216-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับรางวัลพระราชทานแก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1211-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
1147-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 22
1144-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1123-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1030-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1017-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
1016-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
1015-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II)
1008-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
997-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 20
929-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
928-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
922-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอทีสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
894-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 21
885-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service)
811-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
806-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
804-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
758-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
726-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
690-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
 674-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
665-2563 คำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ
663-2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย (เพิ่มเติม)
658-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
642-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาจิตวิทยา
641-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
640-2563 คำสั่งแต่งตังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร ค.บ. 4 ปี) รหัส 62
633-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)
627-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
620-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
619-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
611-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
606-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
594-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษและอบรมปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563
591-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562
569-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดเตรียมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
540-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูประจำชั้น (ระดับประถมศึกษา)
538-2563 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
534-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
532-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
531-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปีที่ 1
528-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I)
526-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
525-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
523-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
522-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี)
455-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่าย โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ดำเนินกิจกรรมรูปแบบออนไลน์)
454-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประชุมอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 2 (ดำเนินกิจกรรมรูปแบบออนไลน์)
453-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
452-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
451-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
419-2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
404-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย ระดับคณะ (RMU) ประจำคณะศึกษาศาสตร์
403-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย ระดับตำบล (TRMU) ประจำคณะศึกษาศาสตร์
 238-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตาพิเศษ ครั้งที่ 2
237-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 215-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
209-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและสมุดบันทึกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
 176-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
175-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม)
174-2563 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์นิเทศก์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
143-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
142-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
141-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
140-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
131-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (เพิ่มเติม)
 110-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
057-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
056-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
042-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
041-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
040-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
033-2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
030-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "เทา-เหลืองเกมส์" ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2562
025-2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
024-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
018-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
016-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครนักเรียน การประเมินพัฒนาการและวัดความพร้อมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2563
 014-2563  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประชุมอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 1
013-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดี่เด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu hacklink al