brazzers - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - xhamster - hd porno - xnxx - sex geschichten - youporn - xhamster - sex stories - xnxx - xnxx - brazzers - xhamster - xhamster - brazzers - porno - sex stories - xhamster - pornhub - redtube - xnxx - youporn - xvideos - xnxx - xnxx - xvideos - hd porno - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - porno - xvideos - pornos - porno - sex geschichten - sex geschichten - erotische sex - sex geschichten - sex stories - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - xnxx - xnxx - xnxx - xhamster - xhamster - pornhub - pornhub - pornhub - pornhub - youporn - youporn - youporn - youporn - youporn - redtube - redtube - brazzers - redtube - redtube - hd porno - hd porno - xvideos - youporn - youporn - xvideos - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - brazzers - redtube - redtube - porno - porno - porno - porno - porno - pornhub - hd porno - hd porno - brazzers - brazzers1277-2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ
 1246-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม
 1244-2562 รายนามผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาตำบล (Policy Lab)"
1211-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการแระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง สำหรับการประกวดราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนด้านข้างอาคาร 12 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร การุงเทพมหานคร 1 งาน
 1147-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562
1110-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้แทนจากวิทยาลัย Padagagische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย
1082-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Practicum II)
1081-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง (ระยะที่สาม) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
1078-2562 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
1075-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อการต่อสัญญาจ้าง ระยะที่สาม ประเภทตำราหรือหนังสือและงานวิจัย
1072-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อการต่อสัญญาจ้าง ระยะที่สาม ประเภทตำราหรือหนังสือและงานวิจัย
1066-2562 คำสั่งรายนามผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน"
1059-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดจ้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1043-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup และกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2562
1032-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
1031-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562-กรกฎาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)
1012-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อการต่อสัญญาจ้าง ระยะที่สาม ประเภทตำราหรือหนังสือและงานวิจัย
1011-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อการต่อสัญญาจ้าง ระยะที่สาม ประเภทตำราหรือหนังสือและงานวิจัย
994-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
988-2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
987-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
955-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ระดับคณะ (RMU)
949-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
940-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
924-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
908-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง (ระยะที่ สาม) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
897-2562 คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
893-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "จันทรเกษม พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1"
885-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
884-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
882-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำรายวิชาศึกษาทั่วไป
875-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง (ระยะที่ สอง) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
871-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูประจำชั้น
829-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
826-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอทีสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
825-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
813-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
792-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
788-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ "ปิยชนน์ คนการศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2562
723-2562 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
717-2562 คำสั่งแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามข้อ 14(ก) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนังงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
684-2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร และครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
660-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
654-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562
649-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อการค่อสัญญาจ้าง ระยะที่สาม ประเภทตำราหรือหนังสือและงานวิจัย
644-2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
640-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
629-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษารับทุนการศึกษาระดัปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
610-2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู็อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
602-2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
593-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
579-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
574-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการต่อสัญญา ระยะที่ 3 ประเภทตำราหรือหนังสิอและงานวิจัย
569-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาครี ประจำปีการศึกษา 2562
557-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
 554-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
549-2562 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
546-2562 คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
545-2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) ภาคเรียนที่ 1/2562
533-2562 คำสั่งการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ระยะที่หนึ่ง)
495-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อการต่อสัญญาจ้าง ระยะที่สอง ประเภทเอกสารประกอบการสอนหรืองานวิจัย
494-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
492-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและน้ำ
486-2562 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 3/2561
474-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูประจำชั้น
473-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
471-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
467-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขคัดเลือกผู้เสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
446-2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
445-2562 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
423-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
379-2562 คำสั่งแต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)
361-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Praticum I)
 344-2562  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 329-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 327-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับเครืข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 326-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
 286-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั้งบัณฑิตและอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ฝ่ายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559-2560
266-2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้ขานนามบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559-2562
239-2562 คำสั่งอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ
196-2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
177-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการพัฒนา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 172-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
171-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมใหญ่และฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 170-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
139-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
134-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2562
095-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
094-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
067-2562 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ฝึกประสบการร์วิชาชีพทางจิตวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม)
047-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน
041-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
038-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
023-2562 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์นิเทศก์ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
021-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การให้รางวัลด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (QA Awards) ประจำปีการศึกษา 2561
005-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครนักเรียน การประเมินพัฒนาการและวัดความพร้อม ปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu hacklink al