brazzers - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - xhamster - hd porno - xnxx - sex geschichten - youporn - xhamster - sex stories - xnxx - xnxx - brazzers - xhamster - xhamster - brazzers - porno - sex stories - xhamster - pornhub - redtube - xnxx - youporn - xvideos - xnxx - xnxx - xvideos - hd porno - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - porno - xvideos - pornos - porno - sex geschichten - sex geschichten - erotische sex - sex geschichten - sex stories - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - xnxx - xnxx - xnxx - xhamster - xhamster - pornhub - pornhub - pornhub - pornhub - youporn - youporn - youporn - youporn - youporn - redtube - redtube - brazzers - redtube - redtube - hd porno - hd porno - xvideos - youporn - youporn - xvideos - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - brazzers - redtube - redtube - porno - porno - porno - porno - porno - pornhub - hd porno - hd porno - brazzers - brazzers

 1308-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
1263-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
1262-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
1258-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1253-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม
1171-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
1157-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561
1152-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
1143-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้แทนวิทยาลัย Padagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย
1124-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1082-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1080-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
1054-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร
1047-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปี 2561
1046-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์ครู 2 (Internship II)
1034-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1021-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
964-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่งพนังานรับรอง
947-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
933-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงดนตรี CRU Musical Crossroad
 931-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอทีสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
918-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
913-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2561
912-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
871-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
840-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเครือข่ายสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
836-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
814-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณธกรรมการดำเนินงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
808-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์สาขาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
798-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู "ปาเจรา น้อมนบบูชาครู ศรัทธาอาจาริยคุณ" ประจำปีการศึกษา 2561
786-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
785-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรับรอง
784-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
772-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูประจำชั้น
749-2561 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
737-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาหลังการศึกษาสังเกตุโรงเรียนเครือข่ายของคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทบาลัยราชภัฏจันทรเกษม (เพิ่มเติม)
726-2561 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
721-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสัมมนาหลังการศึกษาสังเกตโรงเรียนเครือข่ายของคณาจารย์หลัยสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
703-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์กลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
692-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
682-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561
663-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
632-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
630-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเดินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
617-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
604-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
599-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
596-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการแต่งตั้งให้มี และเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
573-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560
552-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
522-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1
477-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์" ประจำปี 2561
444-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
434-2561 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
433-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
427-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคัดเลือกผู้เสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตูนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 387-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำตณะศึกษาศาสตร์
 375-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ ครั้งที่ 2
 369-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 357-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 16 "เทาเหลืองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560
 354-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิญญานความเป็นครูกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน (เพิ่มเติม)
 346-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 339-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิญญานความเป็นครูกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน
327-2561 คำสั่งให้เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 283-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการใช้  ICT ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
 282-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรู้จักตนเองสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 281-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการสอนเด็กพิเศษในชั้นเรียนรวม
 280-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาสำหรับครูและเด็กปฐมวัย
 186-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติและนอกเวลาราชการประจำภาคเรียนที่ 2-2560
 170-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 
 160-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ สาขาจิตวิทยา (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 145-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
 144-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่และฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
 143-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 
 087-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้ขานนามบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558-2559
 064-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ สาขาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 056-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
 043-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 042-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) 
 017-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu hacklink al