110-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดรุณ ดรุณี สู่วรรณคดีไทย
109-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ศึกษาศาสตร์บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์จันทรเกษม"
106-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู
100-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานคีตะมวยไทย
099-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง
098-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง
097-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง
096-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
095-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
094-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์
093-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
090-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
089-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพครูที่มีคุณภาพ
087-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานด้านจิตวิทยา
080-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาชีพทางพลศึกษา
079-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
078-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการและวัดความพร้อม เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
077-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพและวิพากษ์ให้ความรู้ด้านการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
076-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
075-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการคิดและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน
074-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณาจารย์และบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
073-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
072-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "กิจกรรมประกันคุณภาพสาขาการศึกษาปฐมวัย"
071-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
070-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนเรียน
069-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปี 2562 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
068-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปี 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู
067-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาจิตวิทยา
066-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปี 2562 สาขาวิชาจิตวิทยา
065-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปี 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
064-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา
063-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564
056-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
055-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
054-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1
053-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
051-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
050-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี)
049-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
048-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
043-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกณฑ์การจัดสรร และกลั่นกรองงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 042-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
041-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาหลังเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
040-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
037-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ และจัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
030-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  กิจกรรมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล
029-2563  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
028-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
027-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
026-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
025-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562
021-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักศึกษา
020-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพครู
019-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาพลศึกษาสัมพันธ์
018-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมโครงการกีฬาพลศึกษาสัมพันธ์
017-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพครู
016-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
015-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
014-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนคณะศึกษาศาสตร์
012-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
011-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
010-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบสังคมสูงวัยในชุมชนเมือง
009-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานประจำปี 2562
008-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษาจิตวิทยาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน : บุคลิกภาพ ภาษา และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน
007-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาเทาเหลืองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
006-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาหลังเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
005-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาศาสตร์สร้างครูสืบสานความเป็นไทย
004-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาทักษะผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
002-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการละเล่นไทย "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ส่งเสริมสุขภาพเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2563
001-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครูของพระราชาร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี 2563 

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu