040-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
037-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ และจัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
030-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  กิจกรรมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล
029-2563  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
028-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
027-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
026-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
025-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562
021-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักศึกษา
020-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพครู
019-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาพลศึกษาสัมพันธ์
018-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมโครงการกีฬาพลศึกษาสัมพันธ์
017-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพครู
016-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
015-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
012-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
011-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
010-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบสังคมสูงวัยในชุมชนเมือง
009-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานประจำปี 2562
008-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษาจิตวิทยาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน : บุคลิกภาพ ภาษา และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน
007-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาเทาเหลืองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
006-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาหลังเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
005-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาศาสตร์สร้างครูสืบสานความเป็นไทย
004-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาทักษะผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
002-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการละเล่นไทย "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ส่งเสริมสุขภาพเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2563
001-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครูของพระราชาร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี 2563