brazzers - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - xhamster - hd porno - xnxx - sex geschichten - youporn - xhamster - sex stories - xnxx - xnxx - brazzers - xhamster - xhamster - brazzers - porno - sex stories - xhamster - pornhub - redtube - xnxx - youporn - xvideos - xnxx - xnxx - xvideos - hd porno - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - porno - xvideos - pornos - porno - sex geschichten - sex geschichten - erotische sex - sex geschichten - sex stories - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - xnxx - xnxx - xnxx - xhamster - xhamster - pornhub - pornhub - pornhub - pornhub - youporn - youporn - youporn - youporn - youporn - redtube - redtube - brazzers - redtube - redtube - hd porno - hd porno - xvideos - youporn - youporn - xvideos - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - brazzers - redtube - redtube - porno - porno - porno - porno - porno - pornhub - hd porno - hd porno - brazzers - brazzers155-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการละเล่น "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ส่งเสริมสุขภาพเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2564
154-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการการละเล่น "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ส่งเสริมสุขภาพเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2564
152-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเสริมสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยการเรียนการสอนแบบครุศึกษาฐานสมรรถนะ ผ่านกระบวนการ PLC
151-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
145-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินและกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
144-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
143-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่นขัน P.E. CRU Futsal Cup 2020
142-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมโครงการแข่นขัน P.E. CRU Futsal Cup 2020
140-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และจัดเก็บหลักฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
139-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
138-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2563
137-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาทักษะผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
136-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาทักษะผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
130-2563 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
129-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวิดีทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์
128-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
126-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
125-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
124-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศก่อนเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
123-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศก่อนเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
122-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ P.E. CRU Volleyball League 2020
121-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ P.E. CRU Volleyball League 2020
120-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
119-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
113-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
112-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
111-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
110-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดรุณ ดรุณี สู่วรรณคดีไทย
109-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ศึกษาศาสตร์บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์จันทรเกษม"
106-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู
100-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานคีตะมวยไทย
099-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง
098-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง
097-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง
096-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
095-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
094-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์
093-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
090-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
089-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพครูที่มีคุณภาพ
087-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานด้านจิตวิทยา
080-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาชีพทางพลศึกษา
079-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
078-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการและวัดความพร้อม เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
077-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพและวิพากษ์ให้ความรู้ด้านการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
076-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
075-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการคิดและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน
074-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณาจารย์และบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
073-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
072-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "กิจกรรมประกันคุณภาพสาขาการศึกษาปฐมวัย"
071-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
070-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนเรียน
069-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปี 2562 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
068-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปี 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู
067-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาจิตวิทยา
066-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปี 2562 สาขาวิชาจิตวิทยา
065-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปี 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
064-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา
063-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564
056-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
055-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
054-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1
053-2563 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
051-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
050-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี)
049-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
048-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
043-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกณฑ์การจัดสรร และกลั่นกรองงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 042-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
041-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาหลังเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
040-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
037-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ และจัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
030-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  กิจกรรมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล
029-2563  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
028-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
027-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
026-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
025-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562
021-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักศึกษา
020-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพครู
019-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาพลศึกษาสัมพันธ์
018-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมโครงการกีฬาพลศึกษาสัมพันธ์
017-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพครู
016-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
015-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
014-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนคณะศึกษาศาสตร์
012-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
011-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
010-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบสังคมสูงวัยในชุมชนเมือง
009-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานประจำปี 2562
008-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษาจิตวิทยาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน : บุคลิกภาพ ภาษา และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน
007-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาเทาเหลืองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
006-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาหลังเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
005-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาศาสตร์สร้างครูสืบสานความเป็นไทย
004-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาทักษะผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
002-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการละเล่นไทย "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ส่งเสริมสุขภาพเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2563
001-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครูของพระราชาร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี 2563 

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu hacklink al