brazzers - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - xhamster - hd porno - xnxx - sex geschichten - youporn - xhamster - sex stories - xnxx - xnxx - brazzers - xhamster - xhamster - brazzers - porno - sex stories - xhamster - pornhub - redtube - xnxx - youporn - xvideos - xnxx - xnxx - xvideos - hd porno - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - porno - xvideos - pornos - porno - sex geschichten - sex geschichten - erotische sex - sex geschichten - sex stories - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - xnxx - xnxx - xnxx - xhamster - xhamster - pornhub - pornhub - pornhub - pornhub - youporn - youporn - youporn - youporn - youporn - redtube - redtube - brazzers - redtube - redtube - hd porno - hd porno - xvideos - youporn - youporn - xvideos - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - brazzers - redtube - redtube - porno - porno - porno - porno - porno - pornhub - hd porno - hd porno - brazzers - brazzers157-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
 155-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาจิตวิทยา
 154-2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
153-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562
152-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณาจารย์และบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
151-2562 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
148-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
147-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ชั้นปีที่ 1 (ครั้งที่ 2)
146-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
144-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562
143-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562
141-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาทักษะผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
140-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาทักษะผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
139-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
138-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมอบรมหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
133-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฟ้าจันทราเกมส์ ครั้งที่ 2
132-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานโครงการฟ้าจันทราเกมส์ ครั้งที่ 2
131-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
130-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกระบวนการกลุ่มปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะสู่การเป็นนักจิตวิทยา
129-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
128-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
127-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
126-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562
121-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน ๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ชั้นปีที่ 1
120-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (4 ปี)
119-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเสริมสร้างสมรรถะครูไทยด้วยการเรียนการสอนแบบครุศึกษาฐานสมรรถนะ ผ่านกระบวนการ PLC
118-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการประเภทตำรา
117-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
116-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดาวเดือนทอฝัน สร้างสรรค์สี่ภาค
115-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
114-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
113-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
111-2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
110-2562 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
108-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563
107-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแม่พิมพ์เกมส์ ครั้งที่ 1
106-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง
105-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง
104-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างมหาวิทยาลัย
103-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานคีตะมวยไทย
102-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานคีตะมวยไทย
101-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ผูกพันสายใย ร้อยดวงใจจิตวิทยา
100-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพและวิพากษ์ให้ความรู้ด้านการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
099-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
098-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562
094-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกณฑ์การจัดสรร และกลั่นกรองงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
092-2562 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
091-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณาจารย์และบุคลากรเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
090-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา
089-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
088-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "กิจกรรมประกันคุณภาพสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม"
082-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
081-2562 คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
080-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณธศึกษาศาสตร์ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2561
078-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์
077-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ และผู้จัดเก็บหลักฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
076-2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562
075-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการทำงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
069-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาจิตวิทยา
068-2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 3/2561
067-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาจิตวิทยา
066-2562 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
064-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
063-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
062-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับครู
055-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) ภาคเรียนที่ 1/2562
054-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
053-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน
052-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำกลุ่ม สัมมนาแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
051-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกทักษะวิ่งข้ามทุ่ง
050-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกทักษะทางนันทนาการ
049-2562 คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
048-2562 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงงานนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4
047-2562 คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
046-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
045-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
044-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
038-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
036-2562 คำสั่งเปลี่ยนแปลงมอบหมายบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
035-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
028-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมผู้ตัดสินทักษะกีฬาผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
027-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับครูโรงเรียนสาธิต มจษ.
026-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพครู
025-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาศาสตร์สร้างครูสืบสานความเป็นไทย
024-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาพลศึกษาสัมพันธ์
023-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนของคณะศึกษาศาสตร์ (เพิ่มเติม)
022-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานประจำปี 2561
021-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษาจิตวิทยาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน : บุคลิกภาพ ภาษา และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน
018-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
017-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
011-2562 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
010-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
008-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ และผู้จัดเก็บข้อมูลหลักฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
007-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
006-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
005-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
004-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานครูของพระราชาร่วมสืบสานพระราชปณิธาน
003-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
002-2562 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
001-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu hacklink al