brazzers - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - xhamster - hd porno - xnxx - sex geschichten - youporn - xhamster - sex stories - xnxx - xnxx - brazzers - xhamster - xhamster - brazzers - porno - sex stories - xhamster - pornhub - redtube - xnxx - youporn - xvideos - xnxx - xnxx - xvideos - hd porno - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - porno - xvideos - pornos - porno - sex geschichten - sex geschichten - erotische sex - sex geschichten - sex stories - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - xnxx - xnxx - xnxx - xhamster - xhamster - pornhub - pornhub - pornhub - pornhub - youporn - youporn - youporn - youporn - youporn - redtube - redtube - brazzers - redtube - redtube - hd porno - hd porno - xvideos - youporn - youporn - xvideos - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - brazzers - redtube - redtube - porno - porno - porno - porno - porno - pornhub - hd porno - hd porno - brazzers - brazzers168-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
167-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
166-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
165-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
164-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
163-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
162-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
161-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
160-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
156-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณาจารย์และบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
147-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561
146-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561
145-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
144-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
143-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
142-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมผู้ตัดสินกีฬาทักษะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินสมาคมแบดมินตัน
141-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
135-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสวนาวิชาการ (KM)
134-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ (KM)
133-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
132-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างมหาวิทยาลัย
131-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ (ฟ้าจันทราเกมส์)
130-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
129-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
128-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561
127-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561
123-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
122-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
121-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
120-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
117-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ
116-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
113-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าศูนย์
112-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันกระบี่กระบอง
110-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำกลุ่มสัมมนาปัญหาแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
109-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันคีตะมวยไทย
108-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพและวิพากษ์ให้ความรู้ด้านการศึกษา ภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
107-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562
100-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (เพิ่มเติม)
095-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักจิตวิทยา : เส้นทางสู่การเป็นบัณฑิตชีวิตในมหาวิทยาลัย
092-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณาจารย์และบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
091-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560
090-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
089-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนกรรมการสภาวิชาการจากคณะศึกษาศาสตร์
088-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
087-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา : กิจกรรมพัฒนากล้าใหม่สร้างหัวใจชาวจิตวิทยา
081-2561 คำสั่งมอบหมายงานบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานแทนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
078-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
076-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาหลังเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
071-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
070-2561 คำสั่งการมอบหมายผู้ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 069-2561 กรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์
 068-2561 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
 063-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์
 062-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนังงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 061-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนังงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 060-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
 059-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
 058-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์
 057-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์
 056-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมถนนวัฒนธรรม พ.ศ.2561
 055-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับติดตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
 054-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
 052-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
 051-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
 050-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560
 049-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ (เพิ่มเติม)
 047-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกทักษะวิ่งข้ามทุ่ง
 046-2561 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 045-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าศูนย์
 044-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานหัวหน้าพัสดุคณะศึกษาศาสตร์
 042-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
 041-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนของคณะศึกษาศาสตร์ 
 037-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์
 036-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
 035-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกีฬาพลศึกษาสัมพันธ์
 034-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ : ชีวิตนอกรั้ว จะกลัวอะไร
 033-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสวนาวิชาการ (KM)
 032-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
 031-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาศึกษาศาสตร์ 
 027-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ : ชีวิตนอกรั้ว จะกลัวอะไร
 026-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
 025-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการกีฬาศึกษาศาสตร์
 023-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี 2560 
 018-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดนิทรรศการ (เพิ่มเติม) กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
 012-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศก่อนเตรียมฝึกประสบการณืวิชาชีพทางจิตวิทยา
 011-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดนิทรรศการ กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
 010-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นครู
 009-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
004-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 002-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีวัฒนธรรมวันครู
 001-2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu hacklink al