Image result for document เอกสาร สำนักงาน คณะศึกษาศาสตร์
          แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร คณะ ( pdf ) ( doc )
          แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการอบรม (เป็นชั่วโมง) ( pdf ) ( doc )
      ฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
      แบบฟอร์มการขอยืมเงินทดลองจ่ายในราชการ
      แบบฟอร์มขอใช้บริการพิมพ์เอกสาร
      แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
      แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
      แบบฟอร์มขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
      แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ
      แบบฟอร์มแบบแจ้งปรับปรุงสถานที่
      แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
      แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
      แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
      แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
      แบบฟอร์มเสนอโครงการของบประมาณ
      แบบฟอร์มรายงานการเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
          แบบฟอร์มขอใช้บริการสำเนาเอกสาร
      แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 

Image result for document เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัย
          แบบฟอร์มงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ( pdf ) ( doc )
      แบบเสนอการปรับปรุงหลักสูตร
      แบบเสนอขอปิดหลักสูตร
      ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
      แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
      แบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจำหลักสูตร
      คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
      แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
      แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้สอน
      คำร้องขอขอเทียบรหัสวิชา
      คำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ-ขอเรียนเกินหน่วยกิต
      คำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม
      คำร้องขอลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต
      คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า
      คำสั่งเสวนาวิชาการ แก้ไข เชิญสัมมนาวิชาการเปลี่ยนแปลง
      รูปแบบ มคอ.2
      แบบฟอร์ม มคอ. 3
      แบบฟอร์ม มคอ. 4
      แบบฟอร์ม มคอ. 5
      แบบฟอร์ม มคอ. 6
Image result for document เอกสารฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
      รายชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


Image result for document เอกสารฝ่ายกิจการนักศึกษา
          

Image result for document เอกสารศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
      แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการทดลองสอนแบบจุลภาค
          แบบฟอร์มเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
          ตัวอย่าง ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Image result for document เอกสารฝ่ายแผนงาน
          แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 (ไฟล์ Word)
          หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไฟล์ PDF)
      แบบ (ศษ.01) บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า (ไฟล์ Word)
      แบบ (ศษ.01) บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า (ไฟล์ PDF)
      แบบ (ศษ.02) บันทึกข้อความ ขออนุมัติส่งเอกสารเบิกจ่าย (ไฟล์ Word)
      แบบ (ศษ.02) บันทึกข้อความ ขออนุมัติส่งเอกสารเบิกจ่าย (ไฟล์ PDF)
      แบบ (ศษ.03) แบบฟอร์มตรวจรายงานผลโครงการ PDCA

Image result for document เอกสารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
      แบบฟอร์มการขอใช้บริการซ่อม-ตรวจสภาพ
      แบบฟอร์มการขอใช้บริการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
      แบบฟอร์มการขอใช้บริการถ่ายภาพนิ่ง
      แบบฟอร์มการขอใช้บริการผลิตสื่อ
      แบบฟอร์มการขอใช้บริการยืมอุปกรณ์โสตฯ
      แบบฟอร์มขอใช้บริการปริ้นสี ตัดสติ๊กเกอร์ บอร์ด
      แบบฟอร์มตรวจขเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
      แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์
      แบบฟอร์มการขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการ
          แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
Image result for document เอกาสารฝ่ายพัสดุ
      แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
      แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าวัสดุฝึก
      แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุฝึก
      แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุสำนักงาน
      แบบฟอร์มใบยืมเงินทดรองจ่าย

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu