brazzers - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - xhamster - hd porno - xnxx - sex geschichten - youporn - xhamster - sex stories - xnxx - xnxx - brazzers - xhamster - xhamster - brazzers - porno - sex stories - xhamster - pornhub - redtube - xnxx - youporn - xvideos - xnxx - xnxx - xvideos - hd porno - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - porno - xvideos - pornos - porno - sex geschichten - sex geschichten - erotische sex - sex geschichten - sex stories - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - xnxx - xnxx - xnxx - xhamster - xhamster - pornhub - pornhub - pornhub - pornhub - youporn - youporn - youporn - youporn - youporn - redtube - redtube - brazzers - redtube - redtube - hd porno - hd porno - xvideos - youporn - youporn - xvideos - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - brazzers - redtube - redtube - porno - porno - porno - porno - porno - pornhub - hd porno - hd porno - brazzers - brazzers


Image result for document เอกสาร สำนักงาน คณะศึกษาศาสตร์
          แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร คณะ (PDF) (DOC)
          แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการอบรม (เป็นชั่วโมง) (PDF) (DOC)
          แบบฟอร์มรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PDF) (DOC) (ตัวอย่าง)
      แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
      แบบฟอร์มการขอยืมเงินทดลองจ่ายในราชการ
      แบบฟอร์มขอใช้บริการพิมพ์เอกสาร
      แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
      แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
      แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ
      แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
      แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
          แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
          แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
      แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
      แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
          แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ
      แบบฟอร์มเสนอโครงการของบประมาณ
      แบบฟอร์มรายงานการเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
          แบบฟอร์มขอใช้บริการสำเนาเอกสาร
      แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 

Image result for document เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัย
          แบบฟอร์มงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (PDF) (DOC)
      แบบเสนอการปรับปรุงหลักสูตร
      แบบเสนอขอปิดหลักสูตร
      ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
      แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
      แบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจำหลักสูตร
      คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
      แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
      แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้สอน
      คำร้องขอขอเทียบรหัสวิชา
      คำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ-ขอเรียนเกินหน่วยกิต
      คำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม
      คำร้องขอลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต
      คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า
      คำสั่งเสวนาวิชาการ แก้ไข เชิญสัมมนาวิชาการเปลี่ยนแปลง
      รูปแบบ มคอ.2
      แบบฟอร์ม มคอ. 3
      แบบฟอร์ม มคอ. 4
      แบบฟอร์ม มคอ. 5
      แบบฟอร์ม มคอ. 6
Image result for document เอกสารฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
      แบบฟอร์ม การขอแจ้งความจำนงขอฝึกงาน สาขาวิชาจิตวิทยา (PDF) (DOC)
          แบบฟอร์ม ศฟ.01 การเปลี่ยนสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (PDF) (DOC)
          แบบฟอร์ม ศฟ.01-1 การเปลี่ยนสถานที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน/ฝึกปฏิบัติการสอน (PDF) (DOC)
          แบบฟอร์ม ศฝ.02 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ (PDF) (DOC)
          แบบฟอร์ม ศฝ.03 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว (สำหรับลาศูนย์ฝึกฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้) (PDF) (DOC)
          แบบฟอร์ม ศฝ.04 แบบใบลาป่วย ลากิจ (โรงเรียน/สถานฝึกประสบการณ์ฯ) (PDF) (DOC)
          แบบสรุปการลา / ขาด การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) ณ สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 
          แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
          รายชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Image result for document เอกสารฝ่ายกิจการนักศึกษา
          

Image result for document เอกสารศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
      แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการทดลองสอนแบบจุลภาค
          แบบฟอร์มเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
          ตัวอย่าง ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Image result for document เอกสารฝ่ายแผนงาน
          แบบฟอร์มโครงการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (DOC) (Example
          แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุนประจำปี 2565 (ค่าครุภัณฑ์) (XLS) (Example
          แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุนประจำปี 2565 (ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) (XLS) (Example
          แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 (PDF) (DOC)
          หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ 2564
      แบบ (ศษ.01) บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า (PDF) (DOC)
      แบบ (ศษ.02) บันทึกข้อความ ขออนุมัติส่งเอกสารเบิกจ่าย (PDF) (DOC)
      แบบ (ศษ.03) แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ (PDF) (DOC) (Example
          แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส (PDF) (DOC
          ตัวอย่างและขั้นตอนการส่งภาพกิจกรรม
          แบบฟอร์มโครงการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PDF) (DOC
          
Image result for document เอกสารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
      แบบฟอร์มการขอใช้บริการซ่อม-ตรวจสภาพ
      แบบฟอร์มการขอใช้บริการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
      แบบฟอร์มการขอใช้บริการถ่ายภาพนิ่ง
      แบบฟอร์มการขอใช้บริการผลิตสื่อ
      แบบฟอร์มการขอใช้บริการยืมอุปกรณ์โสตฯ
      แบบฟอร์มขอใช้บริการปริ้นสี ตัดสติ๊กเกอร์ บอร์ด
      แบบฟอร์มตรวจขเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
      แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์
      แบบฟอร์มการขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการ
          แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
Image result for document เอกาสารฝ่ายพัสดุ/การเงิน
      แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
      แบบฟอร์มขออนุมัติจัดชื้อ/จัดจ้าง วัสดุฝึก (PDF) (DOC)
      แบบฟอร์มขออนุมัติจัดชื้อ/จัดจ้าง
      แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุฝึก 
      แบบฟอร์มใบยืมเงินทดรองจ่าย 
          แบบฟอร์มใบเสนอราคา 
          แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu hacklink al