brazzers - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - xhamster - hd porno - xnxx - sex geschichten - youporn - xhamster - sex stories - xnxx - xnxx - brazzers - xhamster - xhamster - brazzers - porno - sex stories - xhamster - pornhub - redtube - xnxx - youporn - xvideos - xnxx - xnxx - xvideos - hd porno - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - porno - xvideos - pornos - porno - sex geschichten - sex geschichten - erotische sex - sex geschichten - sex stories - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - xnxx - xnxx - xnxx - xhamster - xhamster - pornhub - pornhub - pornhub - pornhub - youporn - youporn - youporn - youporn - youporn - redtube - redtube - brazzers - redtube - redtube - hd porno - hd porno - xvideos - youporn - youporn - xvideos - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - brazzers - redtube - redtube - porno - porno - porno - porno - porno - pornhub - hd porno - hd porno - brazzers - brazzersกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ชั้นปีที่ 5 (10-03-64)
การประชุมอาจารย์นิเทศก์ (ครั้งที่ 1) (24-02-64)
โครงการเสวนาวิชาการ (KM) (17-12-63)
การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มรภ.จันทรเกษม ประจำปี 2563 (16-12-63)
การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (14-12-63)
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฎิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II) (08-12-63)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (29-11-63)
โครงการพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 22 (23-27-11-63)
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) (18-11-63)
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) (17-11-63)
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา (04-11-63)
ประชุมอนุกรรมการจัดทำแนวทางการผลิตครูคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ (09-10-63)
งานพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (22-10-63)
การประกวด "ทูตจันทรา กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563" (21-10-63)
โครงการพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 20 (19-22-10-63)
งานพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (12-10-63)
โครงการพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 21 (05-09-10-63)
งานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 128 ปี และการบรรยายพิเศษ "การเป็นครูในยุค New Normal" (29-09-63)
ดรุณ ดรุณี สู่วรรณคดีไทย (18-09-63)
ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา ประจำปี 2563 (18-09-63)
ศึกษาศาสตร์บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์จันทรเกษม (16-09-63)
พิธีมอบรางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 QA Awards ครั้งที่ 3 (09-09-63)
พิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (09-09-63)
การแข่งขันศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง (09-09-63)
โครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล สำหรับนักศึกษาครู (08-11-09-63)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (03-09-63)
การแข่งขันศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานคีตะมวยไทย (02-09-63)
กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) (02-09-63)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (29-08-63)
โครงการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู สู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (27-08-63)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูที่มีคุณภาพ (ศึกษาศาสตร์วิชาการ) (21-08-63)
ประชุมจัดทำคู่มือประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (20-08-63)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในยุค 4.0 (Thailand 4.0) (19-08-63)
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (10-08-63)
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (05-08-63)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (01-08-63)
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 (31-07-63)
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ ในสถานศึกษา (AAR หลักสูตร) ปีการศึกษา 2562 (รวม)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (29-07-63)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 78 พรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 (24-07-63)
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (22-07-63)
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (21-07-63)
ประชุมคณาจารย์และบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1-2563 (20-07-63)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (17-07-63)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (15-07-63)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 (15-07-63)
โครงการพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 19 (14-17-07-63)
การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัตการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) (03-07-63)
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (01-07-63)
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร 4 ปี) รหัส 62 และฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) รหัส 61 (สาขาวิชาภาษาจีน) (24-26-06-63)
ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (17-06-63)
ประชุมอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 2 (12-06-63)
โครงการฝึกอบรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการวัดระดับภาษาอังกฤษ (07-03-63)
โครงการเตรียมความพร้อมใบประกอบวิชาชีพครู (05-03-63)
พิธีมอบผ้าพันคอและหมวกพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตจตุจักร (04-03-63)
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (14-02-63)
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (14-02-63)
พิธีมอบรางวัลจันทร์เดือนเพ็ญ (12-02-63)
สัมมนาหลังเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา (07-02-63)
การประชุมอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 1 (29-01-63)
กีฬาเทาเหลืองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 18 (24-01-63)
กิจกรรมครูของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน (14-01-63)
การละเล่นไทยตามรอยพระยุคลบาท ส่งเสริมสุขภาพเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) (11-01-63)
งานกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสีี) มจษ.ประจำปี 2562 (24-12-62)
ประชุมคณาจารย์และบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 และงานเลี้ยงปีใหม่ (20-12-62)
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II) (13-12-62)
โครงการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา (ชั้นปีที่ 4) (29-11-62)
โครงการกีฬาฟ้าจันทราเกมส์ ครั้งที่ 2 (15-11-62)
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา (08-11-62)
เทศน์มหาชาติ น้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็น  พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (31-10-62)
โครงการธรรมะรับอรุณ (31-10-62)
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเสริมสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยการเรียนการสอนแบบครุศึกษาฐานสมรรถนะ ผ่านกระบวนการ PLC (30-10-62)
การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) (22-10-62)
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (22-10-62)
ประชุมการพัฒนาข้อเสนอวิจัยท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (17-10-62)
โครงการอบรม เรื่อง "IC3 Digital Literacy Certification" (08-16-30-10-62)
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (08-10-62)
ประชุม เพื่อหารือและร่วมรับฟังแนวทาง เรื่อง ยุทธศาสตร์ มรภ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (02-10-62)
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1(Internship I) (02-10-62)
งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 (25-09-62)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 20 (23-27-09-52)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18 (17-20-09-52)
ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา (17-09-62)
โครงการดาวเดือนทอฝัน สร้างสรรค์ 4 ภาค (13-09-62)
โครงการจันทรเกษม พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 (12-09-62)
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 25 (11-09-62)
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ ๗๙ ปี (09-09-62)
การแข่งขันศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง (04-09-62)
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (29-08-62)
ศึกษาศาสตร์วิชาการ (28-08-62)
การแข่งขันคีตะมวยไทย (28-08-62)
โครงการประเมินคุณภาพและวิพากษ์ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 (15-08-62)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (09-08-62)
อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ (31-07-62)
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 (30-07-62)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษาและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 (25-07-62)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (22-07-62)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (22-07-62)
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (18-07-62)
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (15-07-62)
 การสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) (12-07-62)
 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาจิตวิทยา (11-07-62)
 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาพลศึกษา (10-07-62)
ปฐมนิเทศนักศึกษา Practicum 1 (สาขาวิชาภาษาจีน) (05-07-62)
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (04-07-62)
พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 (03-07-62)
ประชุมอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 1-2562 (24-06-62)
การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) (14-06-62)
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการทำงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ (10-11-06-62)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (31-05-62)
การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบกำรณ์วิชาชีพครู ๑ (Internship I) (21-05-62)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล โอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (21-05-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ประเทศไทย 4.0 (classroom management) รุ่นที่ 7 (14-15-05-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการสอนแบบ (Active Learning) รุ่นที่ 7 (07-08-25-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) รุ่นที่ 7 (07-08-25-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ประเทศไทย 4.0 (classroom management) รุ่นที่ 6 (07-08-05-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) รุ่นที่ 6 (02-03-05-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ประเทศไทย 4.0 (classroom management) รุ่นที่ 5 (02-03-05-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการสอนแบบ (Active Learning) รุ่นที่ 6 (01-02-05-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการสอนแบบ (Active Learning) รุ่นที่ 5 (29-30-04-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) รุ่นที่ 5 (29-30-04-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ประเทศไทย 4.0 (classroom management) รุ่นที่ 4 (25-26-04-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการสอนแบบ (Active Learning) รุ่นที่ 4 (24-25-04-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child centered) รุ่นที่ 2 (22-23-04-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) รุ่นที่ 4 (22-23-04-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการสอนแบบ (Active Learning) รุ่นที่ 3 (22-23-04-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ประเทศไทย 4.0 (classroom management) รุ่นที่ 3 (18-19-04-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) รุ่นที่ 3 (18-19-04-62)
ประชุมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (30-04-62)
ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด ห่อหมก (26-04-62)
สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย (05-04-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ประเทศไทย 4.0 (classroom management) รุ่นที่ 2 (04-05-04-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) รุ่นที่ 2 (03-04-04-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการสอนแบบ (Active Learning) รุ่นที่ 2 (01-02-04-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child centered) รุ่นที่ 1 (01-02-04-62)
 
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ประเทศไทย 4.0 (classroom management) รุ่นที่ 1 (26-27-03-62)
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการสอนแบบ (Active Learning) รุ่นที่ 1 (25-26-03-62)
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) รุ่นที่ 1 (25-26-03-62)
กีฬาเทาเหลือง ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 17 (24-03-62)
โครงการคุณธรรมจริยธรรม (ธรรมะรับอรุณ) (21-03-62)
โครงการเตรียมความพร้อมบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (04-06-03-62)
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพครู (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา) (01-03-62)
ประชุมจัดทำแผนคณะศึกษาศาสตร์ วันที่28 กุมภาพันธ์ (28-02-62)
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) (15-02-62)
พิธีมอบรางวัล จันทร์เดือนเพ็ญ (06-02-62)
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับอาจารย์ศึกษาศาสตร์ (07-08-01-62)
กิจกรรมครูของพระราชาร่วมสืบสานพระราชปณิธาน (16-01-62)
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 (16-01-62)
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (12-01-62)
การแข่งขันกีฬาบุคลากร มรภ.จันทรเกษม ประจำปี 2561 (26-12-61)
ประชุมคณาจารย์และบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2-2561 (25-12-61)
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (20-12-61)
กิจกรรมโรงเรียนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (14-16-12-61)
พิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (04-12-61)
ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา (30-11-61)
โครงการปฐมนิเทศก่อนเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา (16-11-2561)
เสวนาทางวิชาการ แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศึกษาศาสตร์ (16-11-2561)
โครงการปฐมนิเทศก่อนเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา (16-11-2561)
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ธรรมะรับอรุณ (15-11-2561)
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจำรุ่น แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 (08-11-2561)
 โครงการฟ้าจันทราเกมส์ (02-11-2561) (Gallery 1) (Gallery 2) (Gallery 3)
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 Internship II (26-10-2561)
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (22-10-2561)
เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๒ ธรรมมาสน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (19-10-2561)
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร (12-10-2561)
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) (04-10-2561)
12 ดวงใจ สายใยจันทรา (25-09-2561)
สายใยผูกพัน นิจนิรันดร์ ไม่ลืมเลือน (24-09-2561)
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (19-09-2561)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 19 (17-21-09-2561)
พิธีเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" "บุคคลดีเด่น" และ "คนดีศรีจันทรเกษม" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 (10-09-2561)
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันสถาปนา ครบ 78 ปี (06-09-2561)
ศึกษาศาสตร์วิชาการ (06-09-2561)
การแข่งขันกระบี่กระบองสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2 (05-09-2561)
ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (28-08-2561)
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ปาเจราน้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ (23-08-2561)
การแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 3 (22-08-2561)
โครงการประเมินคุณภาพและวิพากษ์ให้ความรู้ด้านการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 (22-08-2561)
รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด (17-08-2561)
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (08-08-2561)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับคณะศึกษาศาสตร์ (06-08-2561)
ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561 (03-08-2561)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (26-07-2561)
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions (25-26-07-2561)
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (25-07-2561)
โครงการผลิตนักวิจัยทางการศึกษาและสร้างผลงานทางวิชาการ (23-07-2561)
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแผนบูรณาการ (19-07-2561)
พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561 (16-07-2561)
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยสำหรับครูพลศึกษา (14-15-07-2561)
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (13-07-2561)
กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship) (13-07-2561)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (12-07-2561)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาพลศึกษา (11-07-2561)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (10-07-2561)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาจิตวิทยา (10-07-2561)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบและวางแผนการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการ (17-07-2561)
วันต่อต้านยาเสพติด "ไทยนิยม ยั่งยืนร่วม แก้ปัญหายาเสพติด" (26-05-2561)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 17 (26-29-05-2561)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สู่สถานศึกษา (23-06-2561)
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) (15-06-2561)
งานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (18-05-2561)
การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 Internship I (18-05-2561)
การจัดทำแผนบูรณาการงานวิจัย งบรายได้ปี 62 และงบแผ่นดิน ปี 63 (07-05-2561)
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาจิตวิทยา เรื่อง กลยุทธ์การรับมือกับเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 (04-05-2561)
กีฬาเทาเหลืองเกมส์ (01-05-2561)
วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 (25-04-2561)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครูกับการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน (19-04-2561)
ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร คณะ ประกันสัญจร QA Mobile (18-04-2561)
สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย (10-04-2561)
การจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่ (02-04-2561)
โครงการสัมมนาศึกษาศาสตร์ (29-03-2561)
โครงการพัฒนากลไกประกันคุณภาพ (22-03-2561)
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริงสำหรับครู 4.0 (21-03-2561)
โครงการธรรมะรับอรุณ (08-03-2561)
ภาพบรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 (05-03-2561)
โครงการกีฬาศึกษาศาสตร์ (16-02-2561)
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) (30-01-2561) 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญรุ่นที่ 18 (22-26-01-2561)
อบรมให้ความรู้และแข่งขันมารยาททางวัฒนธรรม (18-01-2561)
ประเพณีวัฒนธรรมวันครู (16-01-2561)
พิธีตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุ 19 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 (16-01-2561)
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (13-01-2561)
ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2-2560 (08-01-2561)
กำหนดการปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II) (20-12-2560)
การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1 (08-12-2560)
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (23-11-2560)
การแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ (22-11-2560)
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (13-11-2560)
การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 Internship II (25-10-2560)
โครงการธรรมะรับอรุณ (19-10-2560)
เทศน์มหาชาติ น้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (11-10-2560)
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) (10-10-2560)
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (21-09-2560)
พิธีเปิดหอเชิดชูเกียรติบูรพาจารย์ (21-09-2560)
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 23 (07-09-2560)
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันสถาปนา ครบ 77 ปี (07-09-2560)
จันทรเกษมร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ (06-09-2560)
งานถนนวัฒนธรรมมหกรรมส้มตำบันลือโลก ครั้งที่ 3 (06-09-2560)
การแข่งขันกระบี่กระบอง ครั้งที่ 2 (06-08-09-2560)
ศึกษาศาสตร์วิชาการ 60 "การศึกษาไทย 4.0 : จิตวิญญานความเป็นครู" (31-08-2560)
การแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 2 (30-08-2560)
โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 (28-29-08-2560)
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและ คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยสื่อเคลื่อนไหว (26-27-08-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (22-08-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผู้นำทางนันทนาการ (22-08-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างนวัตกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานของครู ค.ศ.3 รุ่นที่ 2 (22-08-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างนวัตกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานของครู ค.ศ.3 (22-08-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 1 (19-20-08-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้สะเต็ทศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ (19-20-08-2560)
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา (11-08-2560)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (07-08-2560)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 16 (07-10-08-2560)
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ (New Teaching Model) (31-07-2560)
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา (28-07-2560)
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา (27-07-2560)
โครงการผลิตนักวิจัยทางการศึกษาและสร้างผลงานทางวิชาการ (27-07-2560)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ (26-07-2560)
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (24-25-07-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาเทคโนโลยีในการเรียนการสอน (23-07-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานวิชาการ ของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (12-14-07-2560)
ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 (05-07-2560)
กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) (03-07-2560)
ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย (03-07-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเต้นรำพื้นเมือง folk dance worrkshop (01-02-07-2560)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (30-06-2560)
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 Practicum I (16-06-2560)
ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 (15-06-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างหนังสืออัจฉริยะ (12-06-2560)
โครงการประชุมปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู (06-06-2560)
โครงการผลิตนักวิจัยทางการศึกษาและสร้างผลงานทางวิชาการ พี่เลี้ยงนักวิจัย (29-05-2560)
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ (25-26-05-2560)
โครงการเสวนาวิชาการ (KM) (24-05-2560)
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) (18-05-2560)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17 (15-18-05-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา (08-05-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อการสอน (26-05-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและการทำงานเป็นทีม (26-05-2560)
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยสื่อเคลื่อนไหว (29-30-04-2560)
สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย (03-04-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการอบรมการทำงิจัยเพื่อขอตำแหน่ง ทางวิชาการสำหรับครูพลศึกษา (25-27-03-2560)
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (23-24-03-2560)
ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (22-23-03-2560)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกด้านการประกันคุณภาพ (20-03-2560)
โครงการธรรมะรับอรุณ (16-03-2560)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา (18-04-2560)
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพครูให้เป็นผู้รู้วัฒนธรรม (01-03-2560)
ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัย Padagogische Hochschule Tirol Innsbruck ,Austria (28-02-2560)
มงคลชีวิต ใต้ร่มพระธรรม (22-02-2560)
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (21-02-2560)
คณะศึกษาศาสตร์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเพล แด่พระนวกะ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป (20-02-2560)
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) (15-02-2560)
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (14-02-2560)
โครงการอบรมให้ความรู้และประกวดมารยาททางวัฒนธรรม (08-10-02-2560)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูศึกษานิเทศก์ชำนาญกรพิเศษ รุ่นที่ 15 (07-09-02-2560)
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก้าวสู้ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21 (21-22-01-2560)
วันครูศึกษาศาสตร์ (16-01-2560)
ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (26-12-2559)
กิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (19-12-2559)
พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 (07-12-2559)
โครงการกีฬาศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ (25-11-2559)
พิธีรวมพลังแห่งความภัคดี เพือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (22-11-2559)
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) (27-10-2559)
ดาวประกาย เดือนสว่าง นำทางวิถีไทย อนุรักษ์ซึ่งวรรณกรรม (01-10-2559)
การประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต (04-10-2559)
รักร้อยใจ สายใยจันทรา (21-09-2559)
การแข่งขันกระบี่กระบอง (09-09-2559)
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย (09-09-2559)
พิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยาม ครั้งที่ 22 (08-09-2559)
ปาเจราน้อมบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 (08-09-2559)
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) (06-09-2559)
จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ (05-09-2559)
การแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 1 (02-09-2559)
โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ (01-09-2559)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (23-08-2559)
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (20-08-2559)
ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (17-08-2559)
พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (10-08-2559)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ (03-08-2559)
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (02-08-2559)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (28-07-2559)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (14-07-2559)
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Practicum 1) (12-07-2559)
กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship 1) (06-07-2559)
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (20-06-2559)
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยา (15-06-2559)
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (09-06-2559)
กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (02-06-2559)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยทางการศึกษา (27-30-05-2559)
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) (17-05-2559)
สัมมนาพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ (01-05-2559)
พิธีทำบุญคณะศึกษาศาสตร์ (29-04-2559)
โครงการเสวนาวิชาการ (KM) เรื่องการเขียนวิจัยบทความเพื่อเผยแพร่ (31-03-2559)
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ธรรมะรับอรุณ) (31-03-2559)
กีฬาเทาเหลืองเกมส์ (24-03-2559)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (22-03-2559)
พิธีขอขมาอาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ (22-03-2559)
การเสวนาทางวิชาการ (KM) หัวข้อ การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (17-03-2559)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (16-03-2559)
โครงการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ กับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (15-03-2559)
โครงการผลิตนักวิจัยทางการศึกษารุ่นใหม่ พี่เลี้ยงนักวิจัย (10-02-2559)
โครงการวันครูศึกษาศาสตร์ (15-01-2556)
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 (14-01-2559)

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu hacklink al