brazzers - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - xhamster - hd porno - xnxx - sex geschichten - youporn - xhamster - sex stories - xnxx - xnxx - brazzers - xhamster - xhamster - brazzers - porno - sex stories - xhamster - pornhub - redtube - xnxx - youporn - xvideos - xnxx - xnxx - xvideos - hd porno - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - porno - xvideos - pornos - porno - sex geschichten - sex geschichten - erotische sex - sex geschichten - sex stories - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - xnxx - xnxx - xnxx - xhamster - xhamster - pornhub - pornhub - pornhub - pornhub - youporn - youporn - youporn - youporn - youporn - redtube - redtube - brazzers - redtube - redtube - hd porno - hd porno - xvideos - youporn - youporn - xvideos - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - brazzers - redtube - redtube - porno - porno - porno - porno - porno - pornhub - hd porno - hd porno - brazzers - brazzers ประวัติคณะศึกษาศาสตร์


          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อคณะครุศาสตร์ ถือกำเนิดมาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2483 โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) และนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 8 มาศึกษาต่อ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะจากครู ป.ป.ให้สูงขึ้นไปสู่ประโยคครูมัธยม (ป.ม.)

          ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมยังไม่มีอาคารเรียนจึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ต่อมาได้ใช้อาคารริมถนนในเขตพระราชวังจันทรเกษมซึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานที่เรียนจึงเรียกกันติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง”

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” และเปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง)

          พ.ศ. 2502 กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างสถานที่ทำการคุรุสภา โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม จึงต้องย้ายจากหลังกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ที่ซอยสังขะวัฒนะ2 (ลาดพร้าว 23)แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เพราะเคยอยู่ในเขตพระราชวังจันทรเกษมมาก่อน

          พ.ศ. 2517 ได้เปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ ระดับประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) ซึ่งเทียบเท่าปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้หลักสูตรวิทยาลัยวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบัน)

          พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให้ส่วนราชการในวิทยาลัยคร ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี และคณะวิชาซึ่งได้แก คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาคณะวิชาครุศาสตร์จึงได้ถือกำเนิดอย่างเป็นรูปธรรมในปีนี้และได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

          พ.ศ. 2519  งดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะส่งเสริมวิทยฐานะ ผู้ประกอบวิชาชีพครูให้สูงขึ้นและได้เปิดสอน ระดับปริญญาตรี วิชาเอกเกษตรกรรม หลักสูตร 2 ปี เพิ่มขึ้นอีก 1 วิชาเอก

          พ.ศ. 2522 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกการประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษาและเปิดรับนักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี

          พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และพลศึกษา

          พ.ศ. 2525  เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์(สาขาช่างก่อสร้าง และศิลปหัตถกรรม) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาและได้จัดการศึกษาต่อเนื่องระดับ ป.กศ.ชั้นสูง สายวิชาชีพครูโดยเรียนระหว่างเวลา 15.30 – 20.30 น.

          พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี วิชาเอกศิลปศึกษา บรรณารักษศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการวัดผลการศึกษา และธุรกิจศึกษาและเปิดหลักสูตร 2 ปี วิชาเอกดนตรีศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสุขศึกษา

          พ.ศ. 2530 เปิดสอนตามหลักสูตรวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2530  ซึ่งแบ่งเป็น 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ โดยสาขาวิชาการศึกษาได้เพิ่มวิชาเอกในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ การประถมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์ คหกรรมศาสตร์  ศิลปศาสตร์  เคมี เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ส่วนหลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ได้เปิดวิชาเอกประวัติศาสตร์

          พ.ศ. 2531 เปิด   ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกดนตรีศึกษา คณิตศาสตร์ ชีววิทยาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

          พ.ศ. 2533 เปิดสอนระดับอนุปริญญาครุศาสตร์ (อ.คศ.) หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) วิชาเอกนาฏศิลป์และการละคร

          พ.ศ. 2534 เปิดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม”

          พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

          พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

          พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ในราชกิจจานุชเบกษา  วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม คณะครุศาสตร์ จึงมีภารกิจและบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คือให้การศึกษาวิชาการ   และวิชาชีพชั้นสูง  ทำการวิจัย  ให้บริการวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยแบ่งออกเป็น 7 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชาทดสอบและการวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และภาควิชาหลักสูตรและการสอน ต่อมาในปีการศึกษา  2542 สภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเห็นชอบให้คณะต่างๆบริหารการเรียนการสอนแบบโปรแกรมวิชา  สถาบันจึงมีประกาศให้คณะครุศาสตร์บริหารงานแบบโปรแกรมวิชาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 มี 7 โปรแกรมวิชา ได้แก่
           1. โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
           2. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  
           3. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  
           4. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  
           5. โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
           6. โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา
           7. โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา

          ในปี พ.ศ. 2547    คณะครุศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะศึกษาศาสตร์   แบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานเลขานุการคณะทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์  และโรงเรียนสาธิตซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

          ในปี พ.ศ. 2549คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรการผลิตบัณฑิตด้านสายการศึกษาจากเดิมหลักสูตร 4 ปี   เป็นหลักสูตร 5 ปี    เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเป็นแห่งแรกมีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาเทคโนโลยีการศึกษาเป็น 3 แขนงวิชา และปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
           1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย 3แขนงวิชา 
     แขนงวิชามัลติมีเดีย 
     แขนงวิชาการจัดการความรู้และฝึกอบรม 
     แขนงวิชาถ่ายภาพ(เปิดรับนักศึกษา 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชามัลติมีเดีย และแขนงวิชาถ่ายภาพ)
           2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
     สาขาวิชาภาษาไทย 
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
     สาขาวิชาสังคมศึกษา 
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
     สาขาวิชาศิลปกรรม
           3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
     สาขาวิชาภาษาจีน 
     สาขาวิชาพลศึกษา
           4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
            5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
     สาขาวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การประถมศึกษา)
            6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
            7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลกสูตร 4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
     สาขาวิชาจิตวิทยา

          ในปี พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
            1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
            2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
            3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
     สาขาวิชาพลศึกษา 
            4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
     สาขาวิชาจิตวิทยา (เปิดทั้งในภาคเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ)

          ในปี พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) ดังนี้
            1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555      สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรบูรณาการ) 
     สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรบูรณาการ) 
            2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรบูรณาการ)

          พ.ศ. 2559 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
            1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
            2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
     สาขาวิชาพลศึกษา
            3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
     สาขาวิชาจิตวิทยา (เปิดทั้งในภาคเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ)

          พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
            1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
            2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
     สาขาวิชาพลศึกษา
            3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรบูรณาการ)
            4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
     สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการ)
            5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

         พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้
            1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

          จากอดีตจนถึงปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ได้มีผู้บริหารทั้งหมด จำนวน 14 คน โดยผู้บริหารทุกท่านได้มีบทบาทในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ คณะศึกษาศาสตร์มาเป็นลำดับ ดังนี้
            1.   ดร.สุวรรณ นาคพนม
            2.   อาจารย์ศิริราช อำไพภักดิ์
            3.   อาจารย์กัมพล นรพัลลภ
            4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ กลางใจ
            5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำนึง ภูริปริญญา
            6.   รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ
            7.   รองศาสตราจารย์ภัทรา นิคมานนท์
            8.   ดร.อรุณ สำเภาทอง
            9.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยโรจน์ บุญญานุวัตร
            10. รองศาสตราจารย์มัณฑรา ธรรมบุศย์ 
            11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส มีกุศล     
            12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว 
            13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ บวรฤทธิเดช
            14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร  (ปัจจุบัน)

ปรัชญา (Philosophy)

          "ครูดี  มีปัญญา  สร้างคุณค่าในแผ่นดิน"

พันธกิจ (Mission)
          1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตอาสา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
          2. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และนำไปพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และชุมชนเมือง
          3. บริการวิชาการด้านการศึกษา และสร้างเครือข่ายการให้บริการทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน และสังคม
          4. ทำนุบำรุง เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและบูรณาการกับการเรียนการสอน
          5. พัฒนาการศึกษาในชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
          6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู

วิสัยทัศน์ (Vision)
          คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้นำในการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

เอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ (Uniqueness)
            “ผลิตครูและบัณฑิต ที่สามารถสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ได้”

อัตลักษณ์บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ (Identity)
            “บัณฑิตดี  มีจิตวิญญาณความเป็นครู  รอบรู้วิชาชีพ”

บัณฑิตดี       : มีคุณธรรม จริยธรรม

มีความเป็นครู : มีความศรัทธาในวิชาชีพ

รอบรู้วิชาชีพ  : มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพตามศาสตร์ของตนและมีความรู้พหุภาษา

ค่านิยม
ค่านิยมองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มาจากคำว่า CRU ซึ่งประกอบด้วย

            C        มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

            R        มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility)

            U        มีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบศึกษาศาสตร์ (Unique)

ประเด็นยุทธศาสตร์
          1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
          2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางการศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และสังคมด้วยหลักการของรัชกาลที่ 9
          4. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย สู่ชุมชน และท้องถิ่น
          5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักเกณฑ์ของประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาชุมชน และสังคม

เป้าประสงค์
            1. บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

            2. คณะศึกษาศาสตร์ มีผลงาน การวิจัย และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมืองโดยบูรณาการกับพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ และของมหาวิทยาลัย
            3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน ได้รับการพัฒนาตนตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาบนฐานความเชี่ยวชาญของคณะศึกษาศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย (Reprofiling) และหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9
            4. คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมการอนุรักษ์  ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนท้องถิ่น และชุมชนเมือง
            5. คณะศึกษาศาสตร์ สร้างระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล การประกันคุณภาพ พร้อมรับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21

สีประจำมหาวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร์

            สีเหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
            สีเทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
            สีฟ้า คณะศึกษาศาสตร์

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย 

            ต้นแคฝรั่ง : (Gliricidia sepium (Jacq.) Steuq Kunth ex Walp.) เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ต้นโตเต็มที่จะสูง 10-20 เมตร เปลือกเรียบ มีตั้งแต่สีเทาขาวไปจนถึงสีน้ำตาลแดง มีถิ่นกำเนิดที่อเมริกากลางและแม็กซิโก ดอกแคฝรั่งจะมีสีชมพูสดหรือสีม่วงแต้มขาว แคฝรั่งออกดอกช่วงฤดูหนาวให้ดอกสวยงาม

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu hacklink al