27-08-63 รายชื่อนักศึกษาภาคในเวลาราชการ ที่ผ่านการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 26-08-63 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1-5 และผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย)
 24-08-63 ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) อาคาร 28 ชั้น 1
 10-08-63 e-mail นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 03-08-63 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการและภาคปกตินอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 03-08-63 กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 ชั้นปีที่5 (วันที่ 2 กันยายน 2563)
 03-08-63 ประเด็นการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 (วันที่ 2 กันยายน 2563)
 24-07-63 ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
 22-07-63 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายนักศึกษา (แบบฟอร์มกลางใช้ได้ทุกชั้นปี) New
 22-07-63 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร ค.บ. 4 ปี) รหัส 62 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
 21-07-63 กำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 17-07-63 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 15-07-63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคในเวลา ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนการศึกษารายปี ประจำปีการศึกษา 2563
 14-07-63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563
 08-07-63 กำหนดการ สอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 29-06-63 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (วันที่ 3 กรกฎาคม 2563)
 29-06-63 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
 26-06-63 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563
 24-06-63 ประกาศ เรื่องกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 15-06-63 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร 4 ปี) รหัส 62 และฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) รหัส 61 (สาขาวิชาภาษาจีน)
 15-06-63 ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
 15-06-63 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 26 มิ.ย. 63
 15-06-63 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 24 มิ.ย. 63 รหัส 61 และรหัส 62 (สาขาวิชาภาษาจีน)
 09-06-63 กำหนดการการปฐมนิเทศ
 09-06-63 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) หลักสูตร ค.บ.5 ปี (26-06-63)
 09-06-63 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 รหัส 62 หลักสูตร ค.บ. 4 ปี (24-06-63)
 09-06-63 กำหนดการประชุม อ.นิเทศก์ ครั้งที่ 2 การนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 4 ปี  (12-06-63)
 08-06-63 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
 07-06-63 ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
 01-06-63 ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
 01-06-63 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
 01-06-63 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฯ (รูปแบบออนไลน์) (17-06-63)

อ่านข่าวทั้งหมด