Community-based training and research approach (การฝึกอบรมและการวิจัยบนวิถีชุมชน) : ผศ.ดร.กิดานันท์ ชำชาญเวช , ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Integated Course Design and Instuctional Model Development : ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานวิเคราะห์และสังเคราพห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 : น.ส.ภัทราพร พลเสน , น.ส.ซานีมา หัมมะรัน , นายอัครเดช สันทอง
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอนยุคดิจิตอล : ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
การเสริมสร้างศักยภาพและดุลยภาพของข้าราชการ : ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้ทำการสอน : ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้ทำการสอน : ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
 การอบรม Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อการค้นหา Strategic Insight รุ่นที่ 2 : ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
โครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 : นายชลดรงค์ นาชัย
โครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 : น.ส.รังสินี สุคนธปฏิมา
โครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 : น.ส.วรรณศิริ อ่างแก้ว
 ประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5 : อ.ก้องสยาม ลับไพรี
EF กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย : ดร.จินตนา สุขสำราญ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning) : ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning) : ดร.อาภาพร สิงหราช
การอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PBL) : ดร.สุวิชา วันสุดล , อาจารย์ภาณุมาศ เศรษฐจันทร
 การอบรมเพิ่มพูนทักษะผู้นำนันทนาการ : อาจารย์สุตาภัทร ประดับแก้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning) : ดร.อาภาพร สิงหราช
การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน (TQF) : ดร.อาภาพร สิงหราช
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning Techniques) : ดร.อาภาพร สิงหราช
 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย เชิงนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน : ผศ.ดร.ชวนิดา สุวานิช , อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร