08-03-64 ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 19-02-64 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์และระบบการสอนออนไลน์ สามารถสมัครเข้าอบรมได้ถึงวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
 05-02-64 การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
 13-01-63 การปรับรูปแบบและวิธีการประชุมลงนามเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (Online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 30-10-63 ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2564
 30-10-63 ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2564
 30-10-63 ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564
 18-02-64 ขอเชิญครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 09-02-64 กำหนดการกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship I) วันที่ 10 มีนาคม 2564
 09-02-64 หนังสือขออนุญาตโรงเรียน เรื่อง “ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม” (10 มีนาคม 2564) ส่งโรงเรียนละ 1 ฉบับ
 09-02-64 หนังสือขออนุญาตโรงเรียน เรื่อง “ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม” (10 มีนาคม 2564) เฉพาะโรงเรียนสาธิต มจษ.
 09-02-64 ประกาศการส่งแบบประเมิน การส่งสรุปเวลาฝึกฯ และการส่งงานฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2563
 09-02-64 แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง Internship 2 ภาคเรียนที่ 2/2563
 09-02-64 แบบสรุปผลการฝึกประสบการณ์ , แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียนที่ 2/2563
 09-02-64 หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2563 lnternship 2
 09-02-64 หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2563 (Practicum II) รอบชดเชย
 09-02-64 แบบสรุปการลา/ขาด/สาย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 ( PDFDOC )
 09-02-64 ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ส่งเฉพาะหน้า 1 , หน้า 2)  ( PDF , DOC ) 23-12-63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 22
 05-11-63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 21
 05-11-63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 20
 03-11-63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 22
 18-09-63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 20
 08-09-63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 21
 29-10-63 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รอบเพิ่มเติม สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 09-10-63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1-5 และผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 (รอบสุดท้าย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 08-10-63 รายชื่อนักศึกษายื่นกู้ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่ไม่มาสัมภาษณ์ ประเภทผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ปีการศึกษา 2563
 25-09-63 รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 1-5 และผู้กู้รายใหม่ชั้นปี 1-5 (รอบสุดท้าย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 10-09-63 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 1 - 5 และผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 2 - 5 (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 16-04-63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสียง (Audio Visual LAB) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17-12-62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสียง (Audio Visual LAB) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 31/2563
 20-06-60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน - ไฟฟ้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560 จำนวน 1 งาน

 16-06-60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน - ไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560 จำนวน 1 งาน

 23-05-60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงผ้าเพดาน - ไฟฟ้า โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560 จำนวน 1 งานbahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu hacklink al