ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. ศึกษารายละเอียดประกาศในการรับสมัครเรียน ( PDF )
2. เลือกประเภทในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อแนบหลักฐานในการสมัครเรียน
          2.1 ประเภทผู้ปฏิบัติการสอน (ประเภทครูประจำการ) ( คลิก!! )
          
          2.2 ประเภทผู้ปฏิบัติการสอน
                (ประเภทผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติการสอนแต่ต้องเป็นบุคลากรทางการศึกษา) ( คลิก!! )
          

หมายเหตุ คณะศึกษาศาสตร์ งดรับสมัคร ครูพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศ ของคุรุสภา

3. สมัครเรียน / ชำระค่าสมัคร ( คลิก )

          

หมายเหตุ : คลิกเลือกประเภทการรับสมัคร ดังนี้

 

4. สำหรับผู้ที่สมัคร / ชำระเงินค่าสมัครเรียน เรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมกลุ่ม Line ( คลิก!! )

          

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย (สำหรับผู้ที่มิไม่ได้ปฏิบัติการสอนแต่ต้องเป็นบุคลากรทางการศึกษา)