ปรัชญา (Philosophy)

"ครูดี มีปัญญา สร้างคุณค่าในแผ่นดิน"

ครูดี : มีจิตวิญญาณความเป็นครู และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

มีปัญญา : รอบรู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนรู้และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
สร้างคุณค่าในแผ่นดิน : เป็นผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพครูและทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้นำในการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

พันธกิจ (Mission)

1. บริการวิชาการ สู่งานวิจัย สร้างเครือข่ายการให้บริการทางการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น และชุมชนเมือง ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมนักศึกษาให้มีมีทักษะด้านพหุภาษและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ (Identity)

“บัณฑิตดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู รอบรู้วิชาชีพ”

บัณฑิตดี : มีคุณธรรม จริยธรรม

มีความเป็นครู : มีความศรัทธาในวิชาชีพ

รอบรู้วิชาชีพ : มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพตามศาสตร์ของตนและมีความรู้พหุภาษา

เอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ (Uniqueness)

“ผลิตครูและบัณฑิต ที่สามารถสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ได้”

รายละเอียดเชิงยุทธศาสตร์

แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 11 ตัวชี้วัด และ 7 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

พัฒนาท้องถิ่น และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยมีการบูรการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

1. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อจำนวนผู้รับบริการวิชาการตามแผน

กลยุทธ์

สร้างความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดำเนินโครงการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนท้องถิ่น และชุมชนเมือง

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละการได้งานทำภายในระยะเวลา 1 ปี ของผู้สำเร็จการศึกษา
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ 
3. ร้อยละของนักศึกษาผ่านเกณฑ์การวัดผล IC3 (DIGITAL LITERACY CERTIFICATE)
4. ระดับความรู้ความเข้าใจหลังการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น
5. ร้อยละของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ตอบแบบสำรวจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในรูปแบบออนไลน์

กลยุทธ์

1. พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์
2. ส่งเสริม รักษาวัฒนธรรมไทยในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ชุมชน และท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ ทางด้านภาษาและด้านวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตัวชี้วัด

ร้อยละของนักศึกษาผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR ไม่น้อยกว่า B1

กลยุทธ์

พัฒนาทักษะด้านพหุภาษาส่งเสริมนักศึกษาให้มีความสามารถ ทักษะด้านวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

สร้างระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล การประกันคุณภาพ พร้อมรับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด

1. ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
2.ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.ร้อยละของบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบบริหารงานตามประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการสู่ความเป็นเลิศมืออาชีพสอดคล้องกับสังคมศตวรรษที่ 21

ค่านิยม

ค่านิยมองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มาจากคำว่า CRU ซึ่งประกอบด้วย

C มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

R มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility)

U มีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบศึกษาศาสตร์ (Unique)

สีประจำมหาวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร์

สีเหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สีเทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สีฟ้า คณะศึกษาศาสตร์

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นแคฝรั่ง : (Gliricidia sepium (Jacq.) Steuq Kunth ex Walp.) เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ต้นโตเต็มที่จะสูง 10-20 เมตร เปลือกเรียบ มีตั้งแต่สีเทาขาวไปจนถึงสีน้ำตาลแดง มีถิ่นกำเนิดที่อเมริกากลางและแม็กซิโก ดอกแคฝรั่งจะมีสีชมพูสดหรือสีม่วงแต้มขาว แคฝรั่งออกดอกช่วงฤดูหนาวให้ดอกสวยงาม