• คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อคณะครุศาสตร์ ถือกำเนิดมาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2483 โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) และนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 8 มาศึกษาต่อ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะจากครู ป.ป.ให้สูงขึ้นไปสู่ประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
 • ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมยังไม่มีอาคารเรียนจึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ต่อมาได้ใช้อาคารริมถนนในเขตพระราชวังจันทรเกษมซึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานที่เรียนจึงเรียกกันติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง”
 • ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” และเปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง)
 • พ.ศ. 2502 กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างสถานที่ทำการคุรุสภา โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม จึงต้องย้ายจากหลังกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ที่ซอยสังขะวัฒนะ2 (ลาดพร้าว 23)แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เพราะเคยอยู่ในเขตพระราชวังจันทรเกษมมาก่อน
 • พ.ศ. 2517 ได้เปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ ระดับประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) ซึ่งเทียบเท่าปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้หลักสูตรวิทยาลัยวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบัน)
 • พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให้ส่วนราชการในวิทยาลัยคร ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี และคณะวิชาซึ่งได้แก คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาคณะวิชาครุศาสตร์จึงได้ถือกำเนิดอย่างเป็นรูปธรรมในปีนี้และได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • พ.ศ. 2519 งดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะส่งเสริมวิทยฐานะ ผู้ประกอบวิชาชีพครูให้สูงขึ้นและได้เปิดสอน ระดับปริญญาตรี วิชาเอกเกษตรกรรม หลักสูตร 2 ปี เพิ่มขึ้นอีก 1 วิชาเอก
 • พ.ศ. 2522 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกการประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษาและเปิดรับนักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี
 • พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และพลศึกษา
 • พ.ศ. 2525 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์(สาขาช่างก่อสร้าง และศิลปหัตถกรรม) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาและได้จัดการศึกษาต่อเนื่องระดับ ป.กศ.ชั้นสูง สายวิชาชีพครูโดยเรียนระหว่างเวลา 15.30 – 20.30 น.
 • พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี วิชาเอกศิลปศึกษา บรรณารักษศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการวัดผลการศึกษา และธุรกิจศึกษาและเปิดหลักสูตร 2 ปี วิชาเอกดนตรีศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสุขศึกษา
 • พ.ศ. 2530 เปิดสอนตามหลักสูตรวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2530 ซึ่งแบ่งเป็น 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ โดยสาขาวิชาการศึกษาได้เพิ่มวิชาเอกในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ การประถมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์ คหกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เคมี เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ส่วนหลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ได้เปิดวิชาเอกประวัติศาสตร์
 • พ.ศ. 2531 เปิด ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกดนตรีศึกษา คณิตศาสตร์ ชีววิทยาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • พ.ศ. 2533 เปิดสอนระดับอนุปริญญาครุศาสตร์ (อ.คศ.) หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) วิชาเอกนาฏศิลป์และการละคร
 • พ.ศ. 2534 เปิดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม”
 • พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
 • พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
 • พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ในราชกิจจานุชเบกษา วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม คณะครุศาสตร์ จึงมีภารกิจและบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คือให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยแบ่งออกเป็น 7 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชาทดสอบและการวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และภาควิชาหลักสูตรและการสอน ต่อมาในปีการศึกษา 2542 สภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเห็นชอบให้คณะต่างๆบริหารการเรียนการสอนแบบโปรแกรมวิชา สถาบันจึงมีประกาศให้คณะครุศาสตร์บริหารงานแบบโปรแกรมวิชาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 มี 7 โปรแกรมวิชา ได้แก่

  1. โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
  2. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
  3. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
  4. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
  5. โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
  6. โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา
  7. โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา

 • ในปี พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานเลขานุการคณะทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • ในปี พ.ศ. 2549คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรการผลิตบัณฑิตด้านสายการศึกษาจากเดิมหลักสูตร 4 ปี เป็นหลักสูตร 5 ปี เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเป็นแห่งแรกมีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาเป็น 3 แขนงวิชา และปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย 3แขนงวิชา
  แขนงวิชามัลติมีเดีย

  แขนงวิชาการจัดการความรู้และฝึกอบรม
  แขนงวิชาถ่ายภาพ(เปิดรับนักศึกษา 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชามัลติมีเดีย และแขนงวิชาถ่ายภาพ)

  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
  สาขาวิชาภาษาไทย

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาสังคมศึกษา
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  สาขาวิชาศิลปกรรม

  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549

  สาขาวิชาภาษาจีน
  สาขาวิชาพลศึกษา

  4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
  สาขาวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การประถมศึกษา)

  6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

  7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลกสูตร 4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
  สาขาวิชาจิตวิทยา

 • ในปี พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
  สาขาวิชาพลศึกษา

  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
  สาขาวิชาจิตวิทยา (เปิดทั้งในภาคเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ)

 • ในปี พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) ดังนี้

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรบูรณาการ)
  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรบูรณาการ)

  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรบูรณาการ)

 • พ.ศ. 2559 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  สาขาวิชาพลศึกษา

  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  สาขาวิชาจิตวิทยา (เปิดทั้งในภาคเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ)

 • พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  สาขาวิชาพลศึกษา

  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรบูรณาการ)

  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการ)

  5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 • พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 • ในปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาขาวิชาพลศึกษา
  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 • ในปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการโอนย้ายหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จากบัณฑิตวิทยาลัยมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์

ทำเนียบผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 • 1. ดร.สุวรรณ นาคพนม
 • 2. อาจารย์ศิริราช อำไพภักดิ์
 • 3. อาจารย์กัมพล นรพัลลภ
 • 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ กลางใจ
 • 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำนึง ภูริปริญญา
 • 6. รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ
 • 7. รองศาสตราจารย์ภัทรา นิคมานนท์
 • 8. ดร.อรุณ สำเภาทอง
 • 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยโรจน์ บุญญานุวัตร
 • 10. รองศาสตราจารย์มัณฑรา ธรรมบุศย์
 • 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส มีกุศล
 • 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว
 • 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ บวรฤทธิเดช
 • 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
 • 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม (ปัจจุบัน)