ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Asst.Prof.Dr.Thitiwas Sukpom
 
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
Dean of Faculty of Education
ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง
Dr.Piyaporn Techaraungrong
 
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
Associate Dean for Research and Academic Services
ผศ.ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา
Asst.Prof.Dr.Tawiga Praditbathuga
 
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย และหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และหัวหน้าพัสดุAssistant Dean for Research Department and Head of Computer Center and Head of supplies
ดร.สรัญธร ฉันทวรภาพ
Dr.Saruntron Chanthavorapap
 
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพAssistant Dean for Quality Assurance Department of Education and Professional Experience
ผศ.พีรดล เพชรานนท์
Asst.Prof.Peeradol Bejrananda
 
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
Head of Physical Education Program
อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
Miss Kamolwan Angsrisuraporn
 
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Head of Early Childhood Education Program
ผศ.ดร.ชวนิดา สุวานิช
Asst.Prof.Dr.Chawanida Suwanich
 
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การศึกษา
Head of Digital Technology for Education Program
ผศ.ดร.กิดานันท์ ชำนาญเวช
Asst.Prof.Dr.Kidanan Chumnanvech
 
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
Head of Psychology Program
ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Asst.Prof.Dr.Nutthakorn Papan
 
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
Head of Teacher Certificate Program
นางสาวภัทราพร พลเสน
Miss Phatraporn Polsen
 
กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary
นางสาวซานีมา หัมมะรัน
Miss Saneema Hummaran
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Director and Assistant Secretary
นายกฤษณ์ จินนะกูล
Mr.Krit Jinnakun
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Director and Assistant Secretary