ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Asst.Prof.Dr.Thitiwas Sukpom
 
ประธาน
President
ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Asst.Prof.Dr.Nutthakorn Papan
 
รองประธาน
Vice President
รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ
Assoc.Prof.Dr.Preeya Boonyasiri
 
ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary
รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์
Benjawan Keesukphan
 
ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary
ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
Dr.Klaasak Jitsuan
 
ผู้ทรงวุฒิ
Dignitary
ผศ.ดร.สาธร ใจตรง
Asst.Prof.Dr.Satorn Jaitrong
 
กรรมการ
Committee
ผศ.ดร.ชวนิดา สุวานิช
Asst.Prof.Dr.Chawanida Suwanich
 
กรรมการ
Committee
ผศ.พีรดล เพชรานนท์
Asst.Prof.Peeradol Bejrananda
 
กรรมการ
Committee
อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
Miss Kamolwan Angsrisuraporn
 
กรรมการ
Committee
นางสาวกชพร ยอดจัตุรัส
Miss Kotchaporn Yodjatturas
 
เลขานุการ
Secretary