ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Asst.Prof.Dr.Thitiwas Sukpom
 
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
Dean of Faculty of Education
ผศ.พีรดล เพชรานนท์
Asst.Prof.Peeradol Bejrananda
 
รองคณบดี ฝ่ายบริหารและแผนงาน และประกันคุณภาพ
Associate Dean for Management and Planning and Quality Assurance
ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Asst.Prof.Dr.Nutthakorn Papan
 
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
Associate Dean for Research and Academic Services
ดร.ผกาวดี ไวกสิกรรม
Dr.Pagawadee Waikasikam
 
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและกิจการพิเศษ
Associate Dean for Department of Student Development and Special Affairs
ผศ.ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา
Asst.Prof.Dr.Tawiga Praditbathuga
 
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย และหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และหัวหน้าพัสดุ
Assistant Dean for Research Department and Head of Computer Center and Head of supplies
ดร.ภาณุพงศ์ ชีวพัฒนพงศ์
Dr.Panupong Cheevapattanapong
 
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและกิจการพิเศษ
Assistant Dean for Student Development and Special Affairs Department
อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
Miss Kamolwan Angsrisuraporn
 
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Head of Early Childhood Education Program
ผศ.พีรดล เพชรานนท์
Asst.Prof.Peeradol Bejrananda
 
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
Head of Physical Education Program
ผศ.ดร.ชวนิดา สุวานิช
Asst.Prof.Dr.Chawanida Suwanich
 
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การศึกษา
Head of Digital Technology for Education Program
ผศ.ดร.สาธร ใจตรง
Asst.Prof.Dr.Satorn Jaitrong
 
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
Head of Psychology Program
ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Asst.Prof.Dr.Thitiwas Sukpom
 
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
Head of Teacher Certificate Program
 
 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
School Director of Chandrakasem Rajabhat University Demonstration School
นางสาวกชพร ยอดจัตุรัส
Miss Kotchaporn Yodjatturas
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
General Administration Officer