นางสาวกชพร ยอดจัตุรัส
Miss Kotchaporn Yodjatturas

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
General Administration Officer

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2002
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสมาน ถาวรณา
Mr.Samarn Thawonna

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2213
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพริ้มเพรา เลิศศรี
Miss Primprao Lerssri

นักวิชาการศึกษา
Academic Service Officer

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2147
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวภัทราพร พลเสน
Miss Phatraporn Polsen

นักวิชาการศึกษา
Academic Service Officer

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2037
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวรริดา หัมมะรัน
Miss Rarida Hammaran

นักวิชาการศึกษา
Academic Service Officer

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2009
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอัครเดช สันทอง
Mr.Akaradet Sunthong

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Computer Technical Officer

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2214
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวชโลธร เจริญศิลป์
Miss Charotorn Jalernsin

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Plan and Policy Analyst

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2007
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอนันต์ พึ่งอำนวย
Mr.Anan Pueng-amnuay

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2003
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอาภาภรณ์ ภาคีญาณ
Miss Arpaphorn Parkeeyarn

นักวิชาการพัสดุ
Supply Analyst

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2212
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายเฉลิมศักดิ์ อ่อนอินทร์
Mr.Chalermsak Onin

นักวิชาการศึกษา
Academic Service Officer

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2122
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวจารุวรรณ ช่างชุบ
Miss Jaruwan Changchub

พนักงานธุรการ
General Service Officer

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2008
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายกฤษณ์ จินนะกูล
Mr.Krit Jinnakun

พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
Audio-Visual Officer

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2215
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนิภาพร สิงหรัตน์
Miss Nipaporn Singharat

เจ้าหน้าที่ธุรการ
General Service Officer

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2019
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.